AVG, wie doet er mee?

Privacyverklaring Bureau STERK


In deze privacyverklaring leggen wij vast welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. We raden u aan deze verklaring goed te lezen en als u er vragen bij hebt contact met ons op te nemen.

1. Privacybeleid
Bureau STERK is een (netwerk)organisatie die mensen en organisaties wil ondersteunen en faciliteren bij het optimaal gebruiken van aanwezige talenten en competenties en deze verder ontwikkelen. Via verschillende soorten trajecten, waaronder EVC maar ook ‘informeel leren binnen formele kaders’ maken we talenten en competenties zichtbaar en sterker. Binnen Bureau STERK wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers, kandidaten en opdrachtgevers. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld ten behoeve van het kunnen uitvoeren van ons personeelsbeleid en de –administratie (medewerkers) en voor het goed kunnen leveren van onze producten en diensten. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons dan ook uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We houden ons daarbij aan de eisen vanuit wetgeving op het gebied van privacy. Dit houdt voor ons in dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doelen we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we middels deze verklaring.
 • ons bij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot die gegevens die nodig zijn voor de doelen.
 • u vragen om toestemming om uw gegevens te verwerken in die gevallen waarin die toestemming is vereist.
 • uw gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dat nodig is om te gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • wanneer wij uw gegevens delen, daarover afspraken maken met deze derde partijen om er onder meer voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via:

 • Telefoon: 0345 471 370
 • E-mail: info@bureausterk.nl; en via het contactformulier op onze website
 • Post: Bureau STERK, Godfried Bomansstraat 7, 4103 WR Culemborg

2. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en producten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Om welke gegevens het gaat is afhankelijk van de dienst en product. Hieronder is een overzicht opgenomen van gegevens die we – afhankelijk van de dienst en product – kunnen verzamelen.

Persoonsgegevens
 • naam (voornaam, achternaam, geboortenaam) - adres (straat, postcode, plaats);
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • geslacht;
 • inloggegevens;
 • gebruikersnaam;
 • informatie over de opleiding(en) die je gevolgd hebt;
 • informatie over jouw hobby’s en vrijwilligerswerk;
 • gegevens over het bedrijf/de organisatie waar je werkt of gewerkt hebt;
 • informatie die je zelf invult in een open veld zoals contactformulier;
 • informatie die je aanlevert in een portfolio zoals beschrijvingen van jouw werkzaamheden, beroepsproducten die als bewijs dienen van de wijze waarop je jouw werk hebt uitgevoerd - informatie die we verkrijgen via het afnemen van testen en toetsen.


Doeleinden
Wij verwerken genoemde gegevens voor een of meer van de volgende doelen, mede afhankelijk van de product of dienst waar u gebruik van maakt.
 • Het verzorgen van een EVC-traject. EVC staat voor het ‘erkennen van verworven competenties’ dit is een landelijk erkende methodiek om competenties (kennis, vaardigheid en houding) in kaart te brengen en te erkennen door deze competenties af te zetten tegen een (erkende) beoordelingsstandaard. De uitkomsten worden vastgelegd in een rapportage en kunnen leiden tot vrijstelling van (delen van) een opleiding.
 • Het verzorgen van een EVP-traject, dit traject lijkt op het EVC-traject alleen wordt bij EVP geen beoordelingsstandaard gebruikt;
 • Het afnemen van toetsen bijvoorbeeld om uw taal- of rekenvaardigheid vast te stellen;
 • Het afnemen van testen bijvoorbeeld om uw capaciteiten, persoonskenmerken, motivatie e.d. vast te stellen;
 • Het invullen van de STERKscan of een andere scan;
 • Uw deelname aan een professionaliseringstraject;
 • Uw deelname aan een workshop of andere bijeenkomst;
 • Het verwerken van uw klacht;
 • Het reageren op vragen die u stelt via contactformulier;
 • Om toestemming te vragen voor het versturen van nieuwsbrief of flyers.

3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen aan derden als dat noodzakelijk is voor de levering van de met u overeengekomen diensten en/of producten. Wanneer we dat doen zorgen we er met een overeenkomst voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. We zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
 • We maken bij het verzorgen van EVC en EVP-trajecten en professionaliseringstrajecten gebruik van het portfolio van Paragin;
 • We maken bij het afnemen van toetsen gebruik van de TOA van bureau ICE;
 • We werken voor de STERKscan samen met Bespokeweb;
 • We maken bij het afnemen van testen gebruik van de NOA van VU;
 • We maken bij het registreren van ervaringscertificaten gebruik van de diensten van het Nationaal Kenniscentrum EVC;
 • We maken gebruik van Dropbox om bestanden op te slaan;
 • We werken met Exact voor de financiële administratie.


4. Cookies
Op onze websites gebruiken we geen cookies.

5. Beveiligen en bewaren
We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en dat misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens zoveel mogelijk kan worden voorkomen. We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens. Ook zorgen we ervoor dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

We bewaren onze gegevens niet langer dan nodig. We bewaren de gegevens zolang als nodig is om de overeengekomen dienst en/of product te kunnen leveren. Bij een aantal diensten is het nodig om ons te houden aan wettelijke termijnen. Bij EVC hebben we te maken met de EVC-code die ons verplicht om gegevens 5 jaar te bewaren.

6. Websites van derden
Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites. We kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees daarvoor de privacyverklaring van de betreffende website.

7. Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze websites.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring
We kunnen en zullen deze privacyverklaring regelmatig wijzigen. Deze wijzigingen zullen altijd in dit document worden verwerkt.

9. Inzage en wijziging van uw gegevens
Als u een account bij ons hebt (e-portfolio, STERKscan, STERiK) kunt u altijd inloggen om uw gegevens te zien en te wijzigen. Uw kunt ook contact met ons opnemen:
 • Telefoon: 0345 471 370
 • E-mail: info@bureausterk.nl

Als u een schriftelijk verzoek om inzage stuurt of een verzoek indient om gegevens definitief te verwijderen, vragen wij u – om misbruik te voorkomen – een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN en pasfoto af te schermen. U kunt bijvoorbeeld de app KopieID voor gebruiken.

10. Autoriteit persoonsgegevens
Uiteraard doen we ons best u zo goed mogelijk te helpen als u vragen hebt of zelfs klachten over de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Als we er onverhoopt samen niet goed uitkomen, dan kunt u op grond van de privacywetgeving contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 12 mei 2018 en voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2021.