'Samen halen we meer uit mensen’

Een driehoeksrelatie die uitmondt in een win-win-win situatie. Wie wil dat nu niet? ROC van Amsterdam (school), Waternet (waterbedrijf) en Bureau STERK (EVC-aanbieder) gingen de uitdaging aan en het lukte hen. Ketensamenwerking leverde de drie organisaties, en in het bijzonder verschillende medewerkers van Waternet, een zeer gewenste uitkomst op.

Lees het hele artikel.In dit Salarismagazine staat een mooi stuk over de EVC-trajecten die het NIRPA inzet om professionele ontwikkeling te borgen. Salarismagazine NIRPA EVC

NIRPA zet EVC in voor salarisprofessionals

Het NIRPA werkt sinds kort met EVC voor het vakgebied payroll. Met dit instrument kunnen de competenties als salarisprofessional officieel worden erkend en vastgelegd in een Nirpa Vakbekwaamheidsbewijs. De EVC-procedure wordt verzorgd door Bureau STERK.

Onderstaand bericht is ontleend aan salarisnet:

De EVC-procedure is bedoeld voor salarisprofessionals die lang werkzaam zijn in het vakgebied payroll, maar bijvoorbeeld geen diploma PDL of VPS hebben. Met de nieuwe EVC-procedure gebaseerd op de NIRPA Branchestandaard kan een salarisprofessional vastleggen dat hij/zij over de juiste competenties en vaardigheden beschikt. 


Erkenning werkzaamheden 

Het NIRPA zet zich in voor de erkenning van de werkzaamheden van salarisprofessionals. Met het invoeren van de formele evc-procedure voor de NIRPA-standaard voor de payrollsector draagt NIRPA bij aan een grotere bewustwording van de benodigde competenties en vaardigheden binnen het vakgebied. De EVC-procedure geeft ervaren professionals zonder diploma de mogelijkheid vast te laten leggen welke kennis en vaardigheden ze in huis hebben die passen bij de beroepsvereisten. Dit kan belangrijk zijn voor de verdere carrière ontwikkeling binnen het vakgebied.


Kwaliteitsborging

Het verwerven van de formele status als EVC-branchestandaard vormt voor het NIRPA als instituut een mooie erkenning, maar ook voor het beroep en de kwaliteitsborging op het vakgebied payroll. EVC voor de arbeidsmarkt is een belangrijk instrument waarvoor afspraken zijn vastgelegd in een convenant tussen de overheid en de sociale partners.

Annie Kempers-Warmerdam, Directeur-Bestuurder Stichting Examenkamer – Nationaal Kenniscentrum EVC:

“De EVC branchestandaard voor salarisprofessionals is een mijlpaal voor het werkveld. Met een formele EVC procedure en registratie van kandidaten met een Vakbekwaamheidsbewijs in het beroepsregister neemt NIRPA een belangrijk initiatief voor de beroepsgroep. De kennis en vaardigheden van professionals, onafhankelijk getoetst op basis van een tevens door de overheid erkend NIRPA beroepscompetentieprofiel, wordt zo geformaliseerd”.

Lees ook de blog Toets je vakbekwaamheid via de NIRPA Branchestandaard EVC procedure van Annie Kempers.


Werkervaring

Een aantoonbare werkervaring van minimaal 3 jaar is nodig om voor de procedure in aanmerking te kunnen komen. De rapportage van de EVC-procedure geeft ook aan of opname in het NIRPA-register mogelijk is. Bij voldoende aangetoonde competenties wordt het vakbekwaamheidsbewijs voorzien van het NIRPA-logo verstrekt waarmee registratie in het beroepsregister van NIRPA mogelijk is.


Meer informatie en/of aanmelden?


Vakbekwaam hbo jeugd- en gezinsprofessional - SKJ registratie via EVC!


Vanaf 1 oktober 2018 is het EVC-loket hbo Jeugd- en gezinsprofessional open en kun je starten met de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’. Het doorlopen van deze EVC-procedure geeft, na het verzilveren van jouw ervaringscertificaat in een vakbekwaamheidsbewijs, recht op (her)registratie als Jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ. EVC staat voor ‘Erkenning eerder Verworven Competenties’.

Waarom is deze EVC-procedure ontwikkeld?
In de Jeugdwet is de zogenoemde norm van verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming voor bepaalde werkzaamheden een professional in te zetten die is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Professionals die niet aan de registratie-eisen voldoen, kunnen een EVC-traject doorlopen. In een EVC-traject wordt getoetst in hoeverre iemand over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen, dat om de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt. Op basis van competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessionals is daarom een EVC-standaard ontwikkeld.

Voor wie is deze EVC-procedure ontwikkeld?

Deze EVC-procedure is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (GGZ, Sociaal Werk, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg) die:
• al minstens 1 jaar werken op een hbo-functie;
• verantwoordelijk zijn voor de taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd;
• én die niet voldoen aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals in het SKJ. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma hebben of hun hbo- of wo-opleiding niet afgerond hebben of omdat hun huidige HBO diploma geen toegang geeft tot het SKJ register.
Daarnaast is deze procedure belangrijk voor professionals die zich via de overgangsregeling (van 1 januari 2018 tot 1 april 2018) van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hebben geregistreerd omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben of omdat hun huidige HBO diploma geen toegang geeft tot het SKJ register en werkzaamheden doen volgens de norm verantwoorde werktoedeling en op 31 december 2017 op hbo-niveau werkten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Hoe werkt onze EVC-procedure? 

Tijdens de EVC-procedure verzamel je, vanuit je werk, voor alle deskundigheidsgebieden bewijsmateriaal: de zogenaamde beroepsproducten. Deze bewijzen geven een beeld van jouw professioneel handelen in het betreffende deskundigheidsgebied van de EVC-standaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’.

Verantwoorde zorg vraagt om professionals die hun handelen kunnen onderbouwen; bewust bekwaam zijn. Hier moet u wel wat voor doen. Uiteraard kunt u rekenen op deskundige begeleiding en op maat. Dat kan individueel maar ook groepsgewijs op locatie of bij ons op kantoor. Bij de begeleiding en beoordeling werken we met onafhankelijke, gecertificeerde inhoudsdeskundigen die het werkveld kennen.  
Bij het samenstellen van het portfolio staan jouw eigen praktijksituaties centraal. We verwachten dat je als ervaren kracht enkele complexe casussen kunt aanleveren. Deze dienen als basis voor het aantonen van jouw competenties. Daarbij zijn beroepsproducten als onderbouwing noodzakelijk. Uiteraard, ondersteunen we je ook hierbij.
Nadat je je bewijzen hebt aangeleverd, onderzoeken assessoren in een gesprek met jou of je binnen elk van de zes deskundigheidsgebieden 80% van de indicatoren kunt aantonen. Er wordt in dit ook gesprek getoetst of je je professioneel handelen binnen de zes deskundigheidsgebieden kunt onderbouwen met theoretische inzichten. Na afloop van jouw EVC-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de EVC-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, namelijk 80% van de indicatoren beheersen per deskundigheidsgebied, wordt jouw ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je laten (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ.  

Mocht je onverhoopt één of meer deskundigheidsgebieden (nog) niet kunnen aantonen dan zoeken we samen naar de mogelijkheid om via bijvoorbeeld werkplek leren en/of het volgen van een cursus of training hiaten in kennis en ervaring weg te werken. Daarna kan een herbeoordeling op die onderdelen plaatsvinden.

Maatwerk 
De doorlooptijd van het traject bepalen we in overleg. Wat ons betreft is EVC-maatwerk. We denken dat een ervaren professional het traject in zo’n 2 maanden kan doorlopen.
- Elke week een deskundigheidsgebied
- Assessment binnen 2 weken na afronding van het portfolio
- Waar nodig en gewenst bieden we extra begeleiding en/of verdiepingsbijeenkomsten voor verdere professionalisering

Subsidie

Vanaf 6 augustus 2020 is het subsidieloket EVC jeugd- en gezinsprofessional open. De subsidie geldt voor een specifieke groep jeugd- en gezinsprofessionals die al een EVC-traject hebben gevolgd, dit nu volgen of die dit nog gaan volgen. Klik voor informatie op deze link

Deskundigheidsbevordering en hbo-diploma Social Work/SPH

Naast EVC kunnen we ook de deskundigheidsbevordering voor u verzorgen. We kunnen dit doen op basis van informeel leren. Dankzij onze samenwerking met erkende opleiders kunnen we ook ondersteunen bij het zoeken naar passende geaccrediteerde scholing.

Tevens kunnen medewerkers die zich willen (her)registreren op basis van een hbo-diploma bij ons terecht. Voor de SKJ-registratie werken we al vele jaren samen met de LOI Hogeschool. Op basis van onze EVC-procedure verkrijgen medewerkers vrijstelling voor modules van de hbo-opleiding Social Work / SPH. Voor alle onderdelen met uitzondering van de afstudeerfase is vrijstelling o.b.v. EVC mogelijk.  

Met Bureau STERK kiest u voor kwaliteit; we zijn als erkend EVC-bureau al 10 jaar actief in de zorg en staan bekend als gerenommeerd bureau. We beschikken over jarenlange goede relaties met diverse opleiders. Verzilvering van onze ervaringscertificaten is dan ook als vanzelfsprekend.

Aanmelden en informatie
Je kunt je hier aanmelden voor het EVC-traject. Of u stuurt ons een mail.
Wil je meer informatie? Bel 0345 47 13 70 of mail naar Corina Lingbeek c.lingbeek@bureausterk.nl of info@bureausterk.nl 

Handige links:  
• Link EVC loket Jeugd en Gezinsprofessional
• De EVC-standaard ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’
• Het competentieprofiel voor de ‘Jeugd- en gezinsprofessionals’
• Informatie over de (her)registratie-eisen van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
• Informatie over subsidie voor EVC: 

Doktersassistent: verkort traject op basis van EVC

Aldicare detacheert mensen in de zorg, de te detacheren medewerkers zijn in dienst bij Aldicare en worden waar nodig ook opgeleid. Een van de medewerkers wil aan de slag als triagist, zij beschikt niet over het daarvoor vereiste diploma 'doktersassistent of verpleegkundige' maar heeft al wel een flinke dosis relevante werkervaring. Via onze EVC-procedure hebben we deze werkervaring in kaart gebracht en erkend. De medewerker heeft op basis ons ervaringscertificaat vrijstelling gekregen voor:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands 3F
 • Engels
 • Communicatieve en sociale vaardigheden
 • Computervaardigheden
 • Triage
 • BPV Basis Kerntaak 1
 • Praktijkvoering
 • BPV Profiel Kerntaak 3

Voor de andere onderdelen van de opleiding Doktersassistent had deze kandidaat nog onvoldoende kennis en ervaring. Zij moet nu nog 6 modules behalen via de LOI en heeft op basis van EVC 10 maanden tijdwinst geboekt.

Via EVC naar verkorte hbo-opleiding social work

Bureau STERK werkt samen met de LOI als het gaat op flexibel opleiden. Bureau STERK stelt op basis van een door de LOI goedgekeurde EVC-procedure vast of kandidaten in aanmerking komen voor vrijstellingen. We doen dit op het niveau van mbo- en hbo-opleidingen. Dit jaar hebben we onder meer samen een project voor de hbo opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening verzorgd. 

Begin 2017 is het project gestart waarin naast de LOI en Bureau STERK drie zorginstellingen participeren: Gemiva-SGV, Ipse de Bruggen en Middin. Medewerkers van deze instellingen willen hun hbo-diploma SPH/Social Work behalen. Omdat ze al beschikken over veel relevante kennis en werkervaring kwamen ze in aanmerking voor een EVC-procedure. Na een zorgvuldige intake die samen met een praktijkdeskundige vanuit de instelling is verzorgd, zijn afspraken gemaakt met medewerkers over het aantal modules waarvoor vrijstelling mogelijk is. De totale opleiding SPH/Social Work bestaat uit 36 modules (inclusief de minor generalist of jeugdzorgwerker) en alleen voor afstudeerproject was geen vrijstelling mogelijk. Na de intake is per medewerker een EVC-traject ingericht op basis van het aantal modules waarvoor de medewerker vrijstelling wilde aantonen. 

Inmiddels zijn de eerste resultaten van het EVC-traject bekend. Bij Gemiva en Ipse de Bruggen, de instellingen waar de kandidaten als eerste begonnen zijn, hebben 7 kandidaten een flink aantal vrijstellingen behaald, daarnaast heeft ook een individuele kandidaat haar traject afgerond. Hieronder een overzicht van de behaalde vrijstellingen:

 • 9 modules (2 medewerkers),
 • 16 modules (1 medewerker)
 • 19 modules (2 medewerkers)
 • 21 modules (3 medewerkers) 

Deze medewerkers kunnen nu beginnen met hun sterk ingekorte hbo-opleiding bij de LOI.

Nieuwe flexibele deeltijdopleiding voor verpleegkundigen met inzet EVC

VUmc ontwikkelt samen met Hogeschool Inholland een opleiding voor mbo-verpleegkundigen die zich willen scholen tot hbo-niveau. De opleiding loopt vooruit op de ontwikkeling van een duale hbo-V. Deze flexibele deeltijdopleiding speelt in op het thema ‘life long learning’ én de grote maatschappelijke vraag naar meer hbo-verpleegkundigen.

Wim Polderman, directeur VUmc Academie: "De zorg voor de patiënt vraagt om steeds meer kennis en vaardigheden van de verpleegkundige, een optimale mix van mbo- en hbo-verpleegkundigen. In de zorg is er de behoefte aan competenties op meerdere niveaus, naast de inhoudelijke differentiaties. Dit komt ook tegemoet aan de behoefte van een groep ervaren mbo-verpleegkundigen die graag verder willen door studeren.”

In april is gestart met de sollicitaties voor deze nieuwe opleiding en de belangstelling bleek groot; ruim 75 verpleegkundigen meldden zich aan. Met een intake-assessment werden kandidaten geselecteerd. Omdat het gaat om verpleegkundigen met de nodige relevante werkervaring is Bureau STERK gevraagd op basis van een EVC-procedure de Eerder Verworven Competenties in kaart te brengen en te erkennen. Medewerkers hebben een e-portfolio samengesteld met casuïstiek en beroepsproducten, daarnaast is ook de STERKscan ingevuld met de CanMEDS-rollen. Een onafhankelijke assessor heeft vervolgens beoordeeld voor welke vrijstellingen een medewerker in aanmerking komt. Op basis van deze vrijstellingen kan het opleidingstraject sterk worden ingekort. 

De eerste groep van 25 personen is inmiddels gestart met de verkorte opleiding en in 2018 start een tweede groep. VUmc biedt deze kans aan alle VUmc verpleegkundigen op mbo-niveau of die inservice zijn opgeleid. Dat geldt bij VUmc voor ruim 2/3 van de verpleegkundigen. 

Optimale mix mbo- en hbo-verpleegkundigen 

VUmc beraadt zich in NFU-verband op de optimale mix van mbo- en hbo-verpleegkundigen voor de toekomstige patiëntenzorg. Het aanbieden van een verkorte hbo-V speelt hierop in en sluit aan op de behoefte die leeft onder mbo- en inservice opgeleide verpleegkundigen bij VUmc zich verder te ontwikkelen in hun vak. Het doel is niet om aan zoveel mogelijk hbo-verpleegkundigen te komen, want de mbo-verpleegkundigen blijven nodig.

De opleiding is sterk praktijkgericht en doet recht aan de kennis en ervaring van de mbo-verpleegkundige. Door recht te doen aan de reeds verworven competenties van de medewerkers kan een opleiding op maat worden aangeboden die - afhankelijk van het aantal vrijstellingen - varieert van 1 tot 3 jaar.

"Wij delen met Inholland de visie over de wijze waarop de werkzaamheden in praktijk en de competenties van de student leidend moeten zijn. "Samen creëren we een flexibel opleidingstraject in een rijke leeromgeving. Vandaar de naam: ‘bachelor op de werkvloer’”, aldus Polderman. Het leren gebeurt vooral op de eigen afdeling, afgewisseld met scholingsdagen en het maken van huiswerkopdrachten. Geïntegreerde praktijkopdrachten en eventueel een externe stage zorgen voor de breedte die bij een bacheloropleiding past. De regio kijkt belangstellend mee. Andere ziekenhuizen hebben al laten weten grote belangstelling voor dit traject te hebben.  

Audit Hobéon leidt opnieuw tot positieve beoordeling!

Als EVC-bureau staan we voor kwaliteit, een positief kritische aanpak en maken we waar we beloven. Bij de uitvoering van EVC-trajecten werken we volgens de kwaliteitscode EVC. Onderdeel van deze code is dat we periodiek worden beoordeeld op het naleven van deze code en net als voorgaande keren is ook nu door Hobéon vastgesteld dat we voldoen aan de kwaliteitseisen. In een begeleidend schrijven bij het beoordelingsrapport heeft Hobéon het volgende vermeld: 

Bureau Sterk voert EVC-procedures uit vanuit haar ambitie om hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van de kandidaten. EVC heeft tegen die achtergrond bij Bureau Sterk een sterk formatief karakter; vanzelfsprekend naast de vereiste summatieve dimensie. Het in beeld krijgen van de capaciteiten van een kandidaat staat in hun visie aan de basis van diens verdere ontwikkeling.

Deze visie is terug te zien in de werkwijze van Bureau Sterk. In die werkwijze is een grote aandacht voor de intake en begeleiding als de twee trajecten waarin de capaciteiten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat zichtbaar worden gemaakt en vervolgens het assessment, waarin de bewijsvoering voor genoemde capaciteiten in beeld worden gebracht, gecombineerd met een hierop gebaseerd ontwikkeladvies.

Aan de basis hiervan staat een organisatie die vanuit het principe practice what you preach congruentie nastreeft tussen werkwijze en bureauvisie. Vier elementen zijn hierin belangrijk voor Bureau Sterk:

 • Gedeelde visie en ambitie
 • Eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen bij de medewerkers
 • Korte lijnen
 • Aandacht voor professionaliteit en verdere professionalisering

School at Sea

4e Blog Fien Brandsma

Op een onbewoond eiland

We zijn bijna aan de overkant! En mijn wens is uitgekomen. Zwemmen midden op de Atlantische Oceaan! Het mocht alleen als het windstil was. De kapitein zei: Wanneer de oceaan is als een ijsvlakte! Alleen dan mag het. En tijdens mijn wacht zag ik het opeens. Alles was glad. Ik rende naar de stuurhut en Sam, onze kapitein keek en zei, oké Fientje het mag! Iedereen stopte met school, de bijboot ging het water in om alles in de gaten te houden. En daar zwommen we midden op de oceaan met wel drie kilometer water onder ons! Machtig mooi! Om nooit meer te vergeten.
En toen was daar Dominica, we zagen het eerst niet goed, alle huizen leken blauw. Maar toen we dichterbij kwamen bleken dat allemaal plastic zeilen te zijn. In Nederland zijn we die storm al vergeten, maar hier zie je wat de natuur kan doen. Alle daken van de huizen zijn er toen afgewaaid. Gek om daar dan in een busje over dat eiland heen te rijden. En zelf in een hangmatje onder zo’n blauw zeiltje te overnachten. Terug op de boot voeren we naar Curaçao en daar hebben we oud en nieuw gevierd! Met een duik in de warme zee! We zijn naar het slavernijmuseum geweest. Dat was heel indrukwekkend, natuurlijk heb ik daar op school over geleerd, maar dat dat hier allemaal gebeurd is, dat kun je niet geloven. Gek ook dat er overal Nederlands wordt gesproken. En dan varen we weer verder, het schip is inmiddels mijn thuis, fijn om daar weer te zijn. Onderweg naar de San Blas eilanden werk ik zo hard als ik kan aan school. Het is moeilijk en veel, ik heb 66 toetsen mee gekregen van school! Ik maak mijn eigen planning en bepaal zelf wanneer ik klaar ben voor een toets. Als het niet lukt, moet je hulp vragen en dat doe ik ook. Het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Dat heb ik inmiddels wel geleerd. Met slachtoffergedrag kom je nergens. Je moet hier op elkaar kunnen vertrouwen en dat kan alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
We varen, de zee is zo blauw, we komen bij eilanden die lijken wel het paradijs! Palmbomen witte stranden! De San Blas eilanden. En daar gingen we iets heel gaafs doen! Een echte survival! En op een onbewoond eiland. De Thalassa lag voor anker en wij werden afgezet met niets, ja onze rugzak en onze hangmat. Verder moesten we het maar uitzoeken! Het was geweldig, we bouwden een hut van takken, en we maakten vuur, en we vingen vissen door een net in de baai te hangen en met z’n allen de vissen op te jagen! We vingen een kleine haai! We slachtten de vissen en aten ze op. En in de nacht lag ik samen met Minke lekker droog in onze hangmat terwijl er een keiharde tropische regen viel. En de jongens die onze hut stom vonden, die kwamen ’s nachts bij ons schuilen want hun bouwsel lekte als een zeef!!
Als ik dit allemaal zo schrijf, snap ik soms niet dat ik het echt meemaak! Dan ga ik even apart zitten boven in de mast, of op een ander stil plekje. Om heel even te begrijpen dat het allemaal echt is. Dank jullie wel Bureau Sterk, want zonder jullie, had ik dit nooit mee kunnen maken.
Fien Brandsma

5e Blog Fien Brandsma

De Storm

Het is afgelopen met het rustige weer in het Caribisch gebied vertelde Sam onze kapitein. Nu gaan jullie echte wind meemaken! We werden allemaal bij elkaar geroepen op het achterdek. Er komt een zware depressie aan, vertelde hij. En ik dacht gaaf, we gaan een storm meemaken!
Vanaf nu heeft iedereen altijd zijn schoenen aan! Tenzij je in bed ligt. Alles aan boord moet zeevast staan! Er wordt niet meer op laptops gewerkt, zondeals die kapot gaan...
En toen begon het... Eerst werd het koud, met een flinke wind en steeds hoger wordende golven. Buiten hoorde je alleen de wind en zag je de 4 meter hoge golven aan komen rollen. Iedereen die wacht heeft mocht buiten zijn, maar je moest wel steeds met een tuigje aangelijnd blijven, zodat een golf je niet zomaar mee kon slepen. Maar binnen werd het al snel een chaos, alles donderde om. En iedereen moest steeds zijn evenwicht proberen te houden. De storm begon nu echt! Alle kinderen moesten binnen blijven. De ventilatie+luiken gingen dicht en de waterdichte deuren werden gesloten. En ik? Ik maakte nog gewoon een toets voor Engels! De bemanning voer nu het schip. De wind werd een storm, windkracht 9 en later 10. Golven van 7 meter, dat is hoger dan ons huis!! Niet te geloven, niemand kon meer goed lopen, werken voor school was er niet meer bij. Alles wat zeevast stond, ging toch om. In de keuken wandelde de afwasmachine van zijn plek. De olie en de azijn vielen kapot. Een hele bank viel om. Af en toe gingen we zo schuin dat we op de wanden van het schip konden lopen. Overal lag alles. In het begin is dat gaaf en niet te geloven. We zaten met z’n allen binnen met een muziekje, te bedenken wat we allemaal zouden eten als we weer thuis zouden zijn (we eten hier nu vooral veel bonen en rijst). Maar na 30 uur is het niet meer leuk. Je valt ook uit je bed, we moesten de matrassen heel schuin leggen. En als je dan in je bed ligt hoor je het schip kraken. (dat denk je tenminste) En de kapitein met de bemanning maar varen! Dat is pas echt stoer. Want ze hebben geen enkele pauze. 50 uren heeft het geduurd. Toen was het voorbij, konden we weer frisse lucht inademen, en naar buiten. We hebben maar één zeil dat beschadigd is en een kapotte stag. Verder alles in orde. Wat een groot avontuur! Machtig! En nu ligt er voor ons het duurste plekje op aarde, Bermuda, wat zal het fijn zijn om even op het land te staan. En dan een stuk chocola te kopen. Zal wel duur zijn, maar dat doen we toch!
 Later wil ik iets gaan doen, ik weet niet wat, maar ik wil heel graag iets met de zee, daar ben ik nu wel heel erg van gaan houden! En steeds besef ik, met dat ik dit schrijf dat ik deze reis niet had kunnen maken als ik niet zoveel ondersteuning had gekregen zoals van Bureau Sterk.
Fien Brandsma


School at Sea

De Hondewacht (blog 3)

Het is nu 12 dagen geleden dat ik land zag. Op dit moment ben ik midden op de Atlantische oceaan, Afrika ligt ver achter ons en Zuid Amerika voor ons. Er is niets en toch is het hier geweldig. Ik begin het steeds meer naar mijn zin te krijgen, de kinderen zijn ontzettend leuk en we raken met de dag meer op elkaar ingespeeld.

Hier aan boord lopen we wacht en we maken ons schoolwerk. Ik ben met mijn wacht ingedeeld van een tot vijf, zowel in de nacht als overdag. Dat heet in de nacht de ‘hondewacht’, want het valt niet mee in het donker, maar vooral op het moment dat je eigenlijk maar een ding wilt; slapen. In het begin was het enorm wennen. De hoge golven, nieuwe mensen en het enorme schip leren kennen. Met de dag krijg ik meer respect voor dit ongelofelijk mooie schip. De Thalassa, 45 meter lang, 8 meter breed en met een hoogte van 35 meter. Het is ontzettend bijzonder dat ik deel mag uitmaken van dit grote gevaarte, dat nu een stipje is op deze enorme zee, waar af en toe een verrassing uit opduikt. Vliegende vissen, die aan boord vallen of met een golf mee komen spoelen, een haai van ongeveer zes meter die mee zwemt, en twee kleine walvissen die na een uur ‘spelen’ met een echte sprong uit het water afscheid nemen.

Het is ontzettend bijzonder dat ik dit mag meemaken. Dank je, Bureau STERK, voor jullie ondersteuning! Ik geniet met volle teugen. Tijdens de tijd dat ik nu aan boord ben, heb ik mezelf en de groep al heel goed leren kennen. Ik heb een stuk of vijf kinderen waarmee ik mijn gevoelens heel goed kan delen. En bij de docenten voel ik me ook enorm op mijn gemak. Dat heeft er ook veel mee te maken, dat je deze mensen dag en nacht ziet, je leert iedereen zijn ‘echte ik’ kennen en dat maakt dat alles ‘echt’ is. Kinderen verschuilen zich niet meer achter die leuke persoonlijkheid die ze voordoen dat ze zijn. Ze zijn er echt en dat is heel bijzonder, je leert elkaar echt kennen, zowel de negatieve als de positieve kant van mensen. Hier kan je enorm veel van leren. Dit doe je niet zomaar in een klaslokaal! Buiten de kinderen heb ik ook het schip nu zien varen met vol tuig, wat er ontzettend machtig uitziet. Ik doe tijdens mijn wachtten klussen zoals dingen in de mast, ik heb een ‘dode kat’ opgehangen, een touwconstructie waarmee je zorgt dat het zeil niet schuurt tegen de verstaging. En bij de eerste scheepsovername (dan wordt het hele schip drie dagen gezeild door de leerlingen) heb ik gesolliciteerd naar de functie van ‘machinist’. In de buik van het schip heb ik met twee anderen de motor bijgehouden (zie foto van het team uit ‘de machinekamer’, Fien is de middelste). Als we aankomen in Zuid-Amerika komen er meer verhalen…

Fien Brandsma

School at Sea 3

“Vertel het me en ik vergeet het. Laat het me zien en ik herinner me het. Laat het me doen en ik begrijp het.” Dit is wat lang geleden de filosoof Confucius zei en dit is waar het over gaat bij School at Sea. 

Deze school op een grote driemaster zeilt in een half jaar over de Atlantische Oceaan.  Aan boord 38 kinderen in de leeftijd van 15 tot 17 jaar. En een van die kinderen ben ik. Je volgt je eigen lesprogramma. Je leert en werkt op het schip en er is regelmatig contact met je school in Nederland. Er gaan vijf docenten van School at Sea mee, die begeleiden ons. 

De eerste week is iedereen zeeziek. Je kunt het schip niet af, Je moet door. Langzaam maar zeker leren we hoe het schip werkt. We leren navigeren op de sterren, we moeten de zeilen hijsen, wacht lopen. Je leert dat je moet samenwerken anders kom je nergens. Je leert verantwoordelijkheid te nemen. Voor 40 man te koken, hoe doe je dat, want er is een kok, maar die gaat na een poosje van boord, dan moeten we het zelf doen. Wat neem je voor voedsel mee als je een oversteek van drie weken moet maken? 

Dat ga ik allemaal ervaren, want je leert bij School at Sea door het te ervaren, door het zelf te doen, en door fouten te maken, want dat mag, en vooral ook door vragen te stellen als je iets niet snapt of weet.  

Dat ik mee kan heb ik onder andere te danken aan Bureau STERK. Zij hebben mij gesponsord, om de reis van mijn leven te gaan maken. Op 27 oktober 2017 vaart het schip de haven van IJmuiden uit.

Regelmatig zal ik via deze blog vertellen wat ik allemaal mee maak. Bureau STERK heeft mij een plekje op hun website gegeven om dit te doen. Ook hier wil ik hen enorm voor bedanken! 

Fien Brandsma, 15 jaar.

Onderzoek EVC Peer Professional - Waardering en bruikbaarheid van het EVC instrument

Er is steeds meer aandacht voor meerwaarde van Ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal domein. Dit is een goede zaak!  

Bureau STERK heeft in samenwerking met Kwintes een competentieprofiel ontwikkeld op het niveau van mbo-4. Dit competentieprofiel is de standaard bij de EVC-procedure voor Ervaringsdeskundigen. Door ons hernoemt als peer professionals. 

Na een bescheiden EVC -pilot binnen Kwintes is dit landelijk uitgerold. In opdracht van Kwintes en Bureau STERK is deze pilot geflankeerd door onderzoek: EVC Peer Professional – waardering en bruikbaarheid van het EVC-instrument door Dr. Ir. C. Nijboer. Met trots kunnen we melden dat in maart 2017 het onderzoek is afgerond en prachtige resultaten heeft opgeleverd. Enkele conclusies: 

 1. De peer professionals waren gemotiveerd om het EVC traject te gaan doen. Het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt of verdere ontwikkeling zagen zij als belangrijkste reden hiervoor.
 2. De peer professionals vonden dat het EVC naast kansen op het gebied van werk en opleiding meer bood, namelijk:

- bewustwording door reflectie op eigen handelen

- brede erkenning van kennis en kunde, niet alleen beperkt tot ervaringsdeskundigheid  

- ontwikkeling op het gebied van herstel en herstelondersteuning  

- meer zelfvertrouwen  

- sterke vermindering van zelfstigma  

De peer professionals vonden het een mooi, goed en veelbelovend instrument. Men is zeer tevreden over de diverse aspecten.  

“Er kan geen misverstand zijn over mijn vakbekwaamheid. Dit zou houvast kunnen geven aan een potentiële werkgever die mij niet kent.” EVC-kandidaat.

Een van de EVC-kandidaten heeft inmiddels een baan gevonden. Zij heeft haar ervaringen en de meerwaarde van de EVC-procedure in de masterclass ‘de kracht van informeel leren’ en de presentatie van het onderzoek gedeeld met de aanwezige toehoorders. 

Onderzoek EVC - ervaringsdeskundigheid

Onderzoek EVC - ervaringsdeskundigheid (samenvatting)


Bewindvoerder / sociaal maatschappelijke dienstverlening

In 2016 hebben zo’n 23 kandidaten hun EVC-traject bij ons afgerond. Zij hebben hun ervaringscertificaat verzilverd in een mbo-4 diploma. De meeste kandidaten waren als bewindvoerder actief en hadden dit diploma nodig om hun werk te kunnen blijven doen. Op dit moment kunnen we voor bewindvoerders het EVC-traject 'medewerker maatschappelijke dienstverlening' verzorgen, dit traject leidt tot een erkend diploma.

Per 1 april 2016 moeten beschermingsbewindvoerders voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Zo moeten zij beschikken over een passend mbo-diploma niveau 4. Als men ook in aanmerking wil komen voor benoeming in schuldenbewinden is een passend hbo-diploma of een passend mbo-diploma niveau 4 met tenminste 2 jaar relevante werkervaring nodig (zie Besluit Kwaliteitseisen).

EVC voor Verzorgende IG: 113 diploma's!

Werkt u als verzorgende in de zorg, maar beschikt u nog niet over het juiste mbo-diploma? Dan biedt een EVC-traject van Bureau STERK wellicht de oplossing. We hebben veel ervaring in het verzorgen van het EVC-traject verzorgende IG. In de afgelopen jaren hebben zo’n 113 kandidaten hun EVC-traject ‘verzorgende ig’ succesvol bij ons afgerond. Hun ervaringscertificaat is verzilverd in een mbo-3 diploma.

We hebben dit EVC-traject al voor talloze instellingen in de (gehandicapten) zorg verzorgd. Met de meeste instellingen werken we al vele jaren samen. De diploma's zijn verstrekt door ROC Midden Nederland, ROC ID College en nu door NCVB Bedrijfsopleidingen en de LOI.

We verzorgen ook combinatie-trajecten waarbij scholing en vrijstelling op basis van EVC worden gecombineerd. De opleider (LOI of NCVB) verzorgt dan de modules rondom de verpleegtechnische handelingen en de basiskennis, Bureau STERK verzorgt het EVC-traject voor de onderdelen waarvoor vrijstelling mogelijk is. Het eindresultaat is dan een mbo-diploma VIG. 

Op de foto's ziet u de medewerkers van Florence (boven) en Reinaerde die zojuist op basis van een combinatie-traject
hun VIG-diploma hebben ontvangen. Bij Florence is het diploma door de LOI verstrekt, bij Reinaerde door NCVB Bedrijfsopleidingen.


Erkenning voor de ervaringsdeskundige!

In de zorg wordt in toenemende mate gewerkt met ervaringsdeskundigheid om het herstel van cliënten te bevorderen. Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf een herstelproces heeft doorgemaakt en daardoor goed kan aansluiten bij verschillende fases van herstel van anderen. Kenmerkend voor een ervaringsdeskundige is dat deze niet alleen de eigen ervaring heeft, maar ook heeft leren reflecteren op eigen ervaringen en die van anderen. Uiteraard is niet ieder een met kennis en ervaring ook zonder meer in staat om anderen te ondersteunen. Het ontwikkelen van vaardigheden en de juiste houding zijn vervolgstappen om te komen tot ervaringsdeskundigheid. Deze ontwikkeling kan prima worden vormgegeven via informeel of praktijkleren.

Bureau STERK vindt de inzet van ervaringsdeskundigheid van grote toegevoegde waarde en heeft samen heeft in samenwerking met Bureau Herstel, onderdeel van Kwintes, een competentieprofiel ontwikkeld. Dit competentieprofiel wordt gebruikt om via een EVC-procedure na te gaan in hoeverre iemand over de competenties beschikt om anderen te ondersteunen in hun hersteltraject en op welke punten iemand zich nog verder moet ontwikkelen. Ook hopen en verwachten we dat het competentieprofiel helpt om naar de (eigen) organisatie duidelijk te maken wat de taken en verantwoordelijkheden van een ervaringsdeskundige zijn zodat de ervaringsdeskundige een heldere positie krijgt binnen de organisatie.

Op de foto ziet u Willem-Pieter Neijenhuis, hij heeft het EVC-certificaat 'peer professional' behaald, hiermee is zijn expertise als ervaringsdeskundige erkend. Willem-Pieter is een zeer gewaardeerde en ervaren vrijwilliger voor Bureau Herstelondersteuning. Het behalen van het EVC-certificaat is een mooie bevestiging van zijn kwaliteiten/competenties op het gebied van het inzetten van zijn ervaringsdeskundigheid. Op de foto (vlnr): Ivy Veira (assessor), Willem-Pieter Neijenhuis en Robinet Bargeman (Bureau STERK).
Beroepsregister Ervaringsdeskundige
Beroepsregister ervaringsdeskundige
Bureau STERK en tal van andere aanbieders hebben de krachten gebundeld om ervoor te zorgen dat er een landelijke beroepsregister komt voor ervaringsdeskundigen. Download de Flyer 'beroepsregister ervaringsdeskundige'

Onderzoek 
Kwintes en Bureau STERK hebben het onderzoek: EVC Peer Professional – waardering en bruikbaarheid laten uitvoeren door Dr. Ir. C. Nijboer. Met trots kunnen we melden dat in maart 2017 het onderzoek is afgerond en prachtige resultaten heeft opgeleverd. 
Onderzoek EVC - ervaringsdeskundigheid
Onderzoek EVC - ervaringsdeskundigheid (samenvatting)

Helpende zorg en welzijn: mbo-diploma via EVC

Werkt u als helpende in de zorg, maar beschikt u nog niet over het juiste mbo-diploma? Dan biedt een EVC-traject van Bureau STERK wellicht de oplossing. We hebben veel
ervaring in het verzorgen van het EVC-traject Helpende Zorg en Welzijn (HZW).

In de afgelopen jaren hebben meer dan 250 kandidaten hun EVC-traject ‘helpende zorg en welzijn’ succesvol bij ons afgerond. Hun ervaringscertificaat is verzilverd in een mbo-diploma. 

We hebben dit EVC-traject al voor talloze zorginstellingen verzorgd. Met de meeste instellingen werken we al vele jaren samen. De diploma's zijn verstrekt door ROC Midden Nederland, ROC ID College en nu door NCVB Bedrijfsopleidingen en de LOI.

Op de foto's ziet u de medewerkers van Oudshoorn die hun mbo-diploma Helpende Zorg en Welzijn ontvangen.

Pedagogisch medewerkers gediplomeerd via EVC! 

Werkt u in de kinderopvang en beschikt u wel over de nodige kennis en ervaring, maar niet over het juiste diploma om in de kinderopvang te werken? Dan biedt EVC wellicht de oplossing. Omdat we goede afspraken hebben gemaakt met erkende opleiders kunt u ervan verzekerd zijn dat het ervaringscertificaat ook echt wordt verzilvering. Verzilvering kan leiden tot vrijstelling voor onderdelen van de opleiding, als u aan alle eisen voldoet kan EVC ook rechtstreeks leiden tot diplomering.

Hieronder de resultaten die we in de afgelopen periode hebben behaald. Maar liefst 160 kandidaten hebben hun mbo-diploma op basis van ons ervaringscertificaat behaald:
 • 19 kandidaten hebben hun EVC-traject ‘gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang’ afgerond en verzilverd naar een mbo-4 diploma
 • 10 kandidaten hebben hun EVC-diploma ‘gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg' afgerond en verzilverd naar een mbo-4 diploma
 • 131 kandidaten hebben hun EVC-diploma ‘pedagogisch medewerker 3 kinderopvang' afgerond heb verzilverd naar een mbo-3 diploma
Pedagogisch medewerker in ontwikkeling (PMIO)
Hebt u nog geen passend diploma maar wilt u toch al formatief inzetbaar zijn? Dat kan! In de CAO Kinderopvang zijn afspraken gemaakt over het inzetten van medewerkers die nog niet over de juiste kwalificatie beschikken. De instelling mag deze medewerkers inzetten als pedagogisch medewerker in ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat de instelling en de medewerker samen een persoonlijk ontwikkelplan opstellen (POP) en in dit plan wordt vastgelegd hoe de pedagogisch medewerker in ontwikkeling uiteindelijk de vereiste kwalificaties gaat behalen. (zie FCB voor meer informatie)

Als u kiest voor een EVC-procedure, kan Bureau STERK u de informatie aanleveren op basis waarvan het POP kan worden ingevuld. Denk hierbij onder meer aan de resultaten van de competentiescan in combinatie met het intakegesprek, de stappen en doorlooptijd. Op basis hiervan kan uw medewerker vervolgens formatief worden ingezet.

EVC leidt tot diploma's in de Zorg

Heeft u over de nodige ervaring maar beschikt u niet over het vereiste diploma? Dan is EVC wellicht een mooie route voor u om uw diploma te halen. Bureau STERK verzorgt al ruim 9 jaar EVC-trajecten in de zorg. In die tijd hebben we vele duizenden EVC-trajecten verzorgd onder meer voor mbo-opleidingen als: Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende IG, Medewerker maatschappelijk zorg, Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en specifieke groepen en voor de hbo-opleidingen SPH en Verpleegkunde.
Op de foto's ziet kandidaten van zorginstelling Pameijer die op basis van het EVC-traject van Bureau STERK hun mbo-diploma hebben ontvangen.
We hebben EVC-trajecten verzorgd bij vele zorginstellingen:
 • Abrona
 • Alrijne / Leythenrode
 • Amerpoort
 • AsvzSV
 • Florence
 • Ipse de Bruggen
 • Iriszorg
 • Kwintes
 • Lunetzorg
 • Oudshoorn
 • Pameijer
 • Philadelphia
 • Prezent
 • Raamwerk
 • Rivas
 • Reinaerde
 • SBWU
 • Severinus
 • Sherpa
 • Syndion
 • .... en vele andere

2e graads bevoegdheid via EVC

Werkt u als leerkracht in het basisonderwijs, en beschikt u wel over de nodige ervaring maar heeft u nog niet de juiste bevoegdheid? Dan is een EVC-traject 'leraar basisonderwijs' voor u wellicht een mooie route om uw competenties te laten erkennen en vrijstellingen te verkrijgen voor de lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo) zodat u via een verkort traject het hbo-diploma kunt behalen.

Bureau STERK werkt bij dit traject samen met de Hogeschool van de LOI. Door deze samenwerking kunnen we garanderen dat uw ervaringscertificaat ook wordt verzilverd en het opleidingstraject wordt ingekort.

Of wilt u aantoonbaar maken dat u als LB- of LC-leerkracht functioneert? Ook hiervoor hebben we een EVC-procedure.

Waar bent u naar op zoek?

Werkt u als docent in het voortgezet onderwijs en beschikt over ruime ervaring, maar heeft u nog niet de juiste bevoegdheid? Dan is een EVC-traject '2e graads docent' voor u wellicht een mooie route om uw competenties te laten erkennen en vrijstellingen te verkrijgen voor de hbo-opleiding, zodat u via een verkort traject het hbo-diploma kunt behalen.

Bureau STERK werkt bij dit traject samen met de Hogeschool van de LOI. Door deze samenwerking kunnen we garanderen dat uw ervaringscertificaat ook wordt verzilverd. 


Juridisch medewerkers IND gediplomeerd

In de periode 2010 tot 2015 heeft Bureau STERK vele tientallen EVC-procedures uitgevoerd voor de IND. Via een aanbestedingsprocedure is Bureau STERK door de IND geselecteerd als vaste EVC-aanbieder.

Veel medewerkers van de IND hebben in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan binnen en buiten hun vakgebied. De IND vind het belangrijk om in medewerkers te investeren. Vaak is de investering gericht op het functioneren in de huidige functie, maar door de ontwikkelingen bij de overheid komt verandering van functie steeds vaker voor. Duurzame en brede inzetbaarheid is belangrijker dan ooit. De IND wil blijven investeren in de inzetbaarheid van medewerkers en zodoende hun arbeidsmarktpositie te verbeteren.
In de afgelopen jaren hebben vele tientallen IND-medewerkers bij Bureau STERK een EVC-procedure gevolgd en (mede) op basis daarvan hun mbo-diploma behaald. Het ging hierbij om de volgende trajecten:
 • juridisch medewerker openbaar bestuur, niveau 4
 • juridisch medewerker sociale zekerheid, niveau 4
 • juridisch secretaresse, niveau 3
 • secretarieel medewerker, niveau 2
“Toen ik hoorde dat er een EVC-pilot van start ging voor juridisch secretaresse niveau 3, was ik direct enthousiast. Ik heb veel ervaring opgedaan in mijn loopbaan, maar niet veel diploma’s behaald. Omdat ik zoveel werkervaring heb, heb ik op grond van mijn Ervaringscertificaat voor de hele opleiding vrijstelling gekregen en alleen de eindopdracht hoeven maken. Als eindopdracht moest ik een bijeenkomst organiseren en een verslag hierover schrijven. Ik ben geslaagd voor mijn secretaresse diploma en ben daar ontzettend trots op” Claudia van de Haar – Triep (Secretaresse)

“Ik wil behandelaar worden en daarvoor heb ik een mbo-diploma nodig. EVC is daarom een uitkomst voor mij. Dankzij EVC kwam ik in aanmerking voor veel vrijstellingen en kon ik een verkorte opleiding volgen. Ik ben in september 2009 met de opleiding ‘juridisch medewerker openbaar bestuur ‘ begonnen en in april 2010 was ik klaar. Nu ik mijn diploma heb wil ik hbo-recht gaan doen.” Habiba Mohamed (medewerker Naturalisatie).

Meer weten of aanmelden? 
 • Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. 
 • Wilt u een vrijblijvend EVC-intakegesprek? Meld u dan hier aan.

Medewerkers Florence ontvangen hun mbo-diploma Helpende Zorg en Welzijn

Zestien medewerkers (op de foto de 12 medewerkers die aanwezig waren) hebben bij Florence in Rijswijk hun mbo-diploma Helpende Zorg en Welzijn van het ROC ID College in ontvangst genomen. Ria Rozendaal, domein directeur Zorg en Welzijn van het ID College en Rob Egberts, directeur van Bureau STERK spraken de kandidaten toe en gaven hen complimenten voor het behaalde resultaat en voor hun doorzettingsvermogen.

De kandidaten hebben via een zogenaamde EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) het hun ervaringscertificaat ontvangen. Dit ervaringscertificaat is door ROC ID College verzilverd naar een mbo-diploma. In een feestelijke bijeenkomst met familie en vrienden werden alle gediplomeerden persoonlijk toegesproken door Neltien Kreijger, accountmanager bij Florence Academie, en ook de betrokken teamleiders en begeleiders waren aanwezig.
“Een prachtig voorbeeld van regionale samenwerking: tussen Florence, Bureau STERK en het ID College. Alle partijen hebben hun schouders eronder gezet, en hebben de deelnemers naar dit prachtige resultaat geholpen", aldus Domein directeur Ria Rozendaal van ID College.
Het project is in uitgevoerd met een financiële bijdrage van ActiZ. Tot nu toe hebben ruim 96 medewerkers van Florence via dit traject een diploma Helpende Zorg en Welzijn behaald.

Inmiddels verzorgen we ook het EVC-traject voor Verzorgende IG. Ook dit project is uiterst succesvol, nu al staat de tellen op 32 medewerkers die via EVC hun VIG-diploma hebben behaald. Onlangs is weer een nieuwe groep met hun EVC-traject gestart. De ervaringscertificaten worden nu door de LOI verzilverd. 

In juni zijn we ook samen met de LOI een pilot begonnen voor de opleiding mbo-verpleegkundige.
Meer weten of aanmelden?
 • Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
 • Wilt u een vrijblijvend EVC-intakegesprek? Meld u dan hier aan.  

Medewerkers Reinaerde gediplomeerd via EVC

Bureau STERK verzorgt al sinds 2011 de EVC-trajecten voor Reinaerde, een zorginstelling voor mensen met een beperking. In al die jaren zijn vele medewerkers gecertificeerd, de meeste medewerkers hebben hun ervaringscertificaat ook weten om te zetten in een mbo-diploma.
We volgen een inmiddels een beproefde werkwijze:
 • Aankondiging dat nieuwe medewerkers kunnen worden aangemeld
 • De managers zelf medewerkers voor.
 • De medewerkers worden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Ter voorbereiding ontvangen ze een draaiboek waarin belangrijke data zijn opgenomen.
 • Tijdens de voorlichting wordt uiteengezet hoe het traject verloopt.
 • Aan het eind van de bijeenkomst vullen de medewerkers de lijsten intake, toetsing en begeleidingsbijeenkomsten.
 • Na de intakes gaat het traject van start. De kandidaten hebben in de regel zo’n 10 weken voor het samenstellen van hun digitale portfolio.
 • De begeleidingsbijeenkomsten, één bij de start en één vlak voor het indienen van het portfolio, vinden plaats op locatie van Reinaerde. De toetsing vindt plaats in Culemborg en de eindgesprekken worden weer op een locatie van Reinaerde afgenomen.
 • Binnen zo’n drie weken na het eindgesprek hebben de medewerkers hun Ervaringscertificaat ontvangen.
 • Voor de verzilvering van de ervaringscertificaten wordt samengewerkt met NCVB-bedrijfsopleidingen.

Inmiddels zijn er al vele diploma-uitreikingen geweest waarbij Karin Jansen van NCVB-beroepsopleidingen medewerkers hun welverdiende mbo-diploma heeft uitgereikt.In de afgelopen jaren zijn diploma’s uitgereikt voor:

 • Helpende Zorg en Welzijn (mbo-niveau 2)
 • Medewerker maatschappelijke zorg (mbo-niveau 3)
 • Verzorgende IG (mbo-niveau 3)
 • Mbo-verpleegkundige (mbo-niveau 4)
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4)
 • Secretaresse (niveau 3)
 • Secretarieel medewerker (niveau 2)
 • Daarnaast zijn er ook branchecertificaten uitgereikt: beroepscompetentieprofiel D (VGN). Hieronder de diploma-uitreiking van de een van de EVC-groepen.

Persoonlijk begeleiders gediplomeerd!

Bent u werkzaam als persoonlijk begeleider maar beschikt u nog niet over het juiste mbo-diploma? Kies dan voor een EVC-traject. Bij Bureau STERK hebben we veel ervaring in het verzorgen van EVC-trajecten in de zorg. In de afgelopen jaren hebben zo'n 150 kandidaten hun EVC-traject ‘persoonlijk begeleider' succesvol bij ons afgerond. Hun ervaringscertificaat is verzilverd in een mbo-4 diploma. Het ging hierbij om: 
 • 101 trajecten persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • 58 trajecten persoonlijk begeleider specifieke groepen
We hebben dit EVC-traject al voor talloze instellingen in de (gehandicapten) zorg verzorgd. Met de meeste instellingen werken we al vele jaren samen. De diploma's zijn verstrekt door ROC Midden Nederland, ROC ID College, ROC Mondriaan en nu door NCVB Bedrijfsopleidingen.

Op de foto 7 medewerkers van Sydion en Prezent die hun ervaringscertificaat hebben ontvangen. Dit ervaringscertificaat is verzilverd naar het mbo-diploma.

Waar bent u naar op zoek?

Werkt u als begeleider in de zorg, maar beschikt u nog niet over het juiste mbo-diploma? Dan biedt een EVC-traject van Bureau STERK wellicht de oplossing. We hebben veel ervaring in het verzorgen van dit traject. In de afgelopen jaren hebben zo’n 224 kandidaten hun EVC-traject ‘medewerker maatschappelijke zorg’ succesvol bij ons afgerond. Hun ervaringscertificaat is verzilverd in een mbo-3 diploma. 
We hebben dit EVC-traject al voor talloze instellingen in de (gehandicapten) zorg verzorgd. Met de meeste instellingen werken we al vele jaren samen. De diploma's zijn verstrekt door ROC Midden Nederland, ROC ID College, ROC Mondiraan en nu door NCVB Bedrijfsopleidingen.

Op de foto ziet u de medewerkers van Pameijer die zojuist hun mbo-diiploma hebben ontvangen.

Markieza-medewerkers opgeleid tot EVC-assessor ervaringsdeskundigheid.

Door Ivy Vieira: Tijdens het rehabilitatie congres van 21-05-2015 nam ik deel aan de workshop "EVC biedt perspectief voor ervaringsdeskundigen" verzorgd door Bureau STERK en Kwintes. Ik was meteen enthousiast over dit concept en wilde er graag meer van weten om in te zetten voor ervaringsdeskundigen. Na verschillende prettige overleggen tussen Robinet Bargeman van Bureau STERK en Markieza was het op 4 juli jl. eindelijk zover! Samen met 3 collega’s volgde ik een inspirerende opleiding tot Assessor. Met het volgen van deze opleiding, verzorgd door Bureau Sterk, zijn we bevoegd om het portfolio dat ervaringsdeskundigen opbouwen in het EVC traject, te toetsen en het Ervaringscertificaat hiervoor te schrijven.

Na de opleiding kreeg ik meteen mijn eerste opdracht, het portfolio toetsen van een ervaringsdeskundige van Kwintes. Assessoren en kandidaten mogen elkaar niet kennen, om de objectiviteit van de assessor te kunnen waarborgen. Vandaar dat ik van Eindhoven naar Zeist toog. Na het bestuderen van het portfolio ging ik nog in gesprek met de ervaringsdeskundige om antwoord te krijgen op de laatste vragen die ik had. Door de combinatie van de zaken die ik al had gezien in zijn portfolio en dit gesprek (criterium gericht interview) kon ik aangeven dat de ervaringsdeskundige in aanmerking komt voor het ervaringscertificaat. De blijdschap en voldoening op zijn gezicht, die zal ik nooit vergeten! Vele schrijfuren later, is het ervaringscertificaat klaar.

EVC trajecten voor ervaringsdeskundigen zijn een waardevolle aanvulling in alle ontwikkelingen rondom scholing en professionalisering voor ervaringsdeskundigen. Hiermee kunnen getalenteerde ervaringsdeskundigen die anders mogelijk in het vrijwilligerwerk zouden “blijven hangen” erkenning krijgen en eerder een betaalde baan krijgen. Het doet erg recht aan de visie van Markieza dat ervaringsdeskundigheid op verschillende manieren ontwikkeld kan worden. Ik ben dan ook erg blij dat Assessment van EVC trajecten een nieuw onderdeel is in het aanbod van Markieza.

Meer weten of aanmelden?
 • Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
 • Wilt u vrijblijvend EVC-intakegesprek? Meld u dan hier aan.

Medewerkers Florence ontvangen VIG-diploma

Woensdag 9 december was het feest. Maar liefst 19 medewerkers van Florence kregen uit handen van Mieke de Haan van ROC ID College hun mbo-diploma verzorgende IG uitgereikt. De medewerkers hebben bij ROC ID College enkele opleidingsmodules gevolgd en hebben bij Bureau STERK het EVC-traject doorlopen.
Het was een feestelijke bijeenkomst, de medewerkers hadden familie, vrienden en collega’s meegenomen. In een korte toespraak feliciteerde Neltien Kreijger van Florence de medewerkers met het behaalde resultaat. Ze memoreerde dat de medewerkers er hard voor hebben moeten werken en dat in een roerige tijd in de zorg met veel veranderingen en onzekerheden. Van de 24 medewerkers die gestart zijn met het traject is er één uitgevallen en zijn er 4 nog bezig. De medewerkers hebben een uniek traject doorlopen waarbij het volgen van twee opleidingsmodulen gecombineerd werd met een EVC-traject. De medewerkers waren allemaal ervaren krachten die al jaren op niveau 3 werkten maar niet beschikten over een geldig mbo-diploma.

 Alle medewerkers hebben zes dagen lessen gevolgd waarin de basiskennis aan bod is gekomen zoals anatomie, fysiologie, pathalogie, stofwisseling, voeding, medicatieleer, zorg voor ouder worden cliënt en zorg voor cliënt met een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben ze 5 dagen scholing gevolgd met betrekking tot de verpleegtechnische en voorbehouden handelingen. De lessen zijn verzorgd door docenten van het ROC ID College.Aansluitend aan het scholingstraject hebben de medewerkers een EVC-traject doorlopen bij Bureau STERK. In dit traject hebben ze aangetoond dat ze alle werkprocessen die deel uit maken van het kwalificatiedossier Verzorgende IG, op de juiste wijze konden uitvoeren. Ze hebben hun portfolio gevuld met STARR-beschrijvingen en relevante bewijzen uit hun werk, op hun werkplek zijn ze via een criteriumgericht interview beoordeeld door een assessor.

Omdat bij het verkrijgen van een mbo-diploma ook de taal- en rekenvaardigheid moet worden beoordeeld zijn ook die onderdelen afgenomen. De kandidaten zijn door Bureau STERK getoetst met behulp van het instellingsexamen voor Nederlands (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken) en rekenen. 

Uiteraard is het traject na afloop geëvalueerd. De reacties waren overwegend positief. Uit de evaluatie bleek wel dat EVC en het volgen van de opleidingsmodules niet tegelijk moeten plaatsvinden en dat het voorkeur verdient om te starten met de scholing en daarna het EVC-traject aan te bieden.  

De volgende groep voor mbo-vig is inmiddels gestart. De scholing wordt bij deze tweede groep verzorgd door de LOI, meer nog dan het ROC is de LOI in staat om scholing op maat te leveren. Er zijn ook plannen om voor de opleiding mbo-verpleegkunde een soortgelijk maatwerk traject te verzorgen.
Meer weten of aanmelden?
 • Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. 
 • Wilt u vrijblijvend EVC-intakegesprek? Meld u dan hier aan.

Waar bent u naar op zoek?

Werkt u als onderwijsassistent en hebt u ruime ervaring, maar beschikt u nog niet over het mbo-diploma? Dan is een EVC-traject 'onderwijsassistent' voor u wellicht een mooie route om uw competenties te laten erkennen. Deze erkenning kan leiden tot vrijstellingen binnen de mbo-opleiding of zelfs tot het rechtstreeks verkrijgen van het mbo-diploma.

Bureau STERK heeft veel ervaring in het onderwijs. We verzorgen ook verschillende EVC-procedures voor schoolleiders en leerkrachten.

Waar bent u naar op zoek?

Bent u intern begeleider en wilt u zich verder ontwikkelen en professionaliseren? Wellicht is dan een professionele leergemeenschap 'intern begeleiders' iets voor u. We hebben positieve ervaringen met dergelijke groepen voor schoolleiders en hopen binnenkort ook te kunnen starten met een groep voor intern begeleiders. Wilt u meer weten over de professionele leergroepen klik dan hier.

Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden om deel te nemen aan de groep die hopelijk binnenkort gaat starten. U kunt als individu deelnemen of samen met collega's.

Zelfscan VO

Bureau STERK heeft in opdracht van het Schoolleidersregister VO (SRVO) de Zelfscan VO ontwikkeld; een instrument dat richting geeft aan leren en ontwikkelen. Met deze scan krijgt u als schoolleider zicht op uw professionele identiteit, uw persoons- en professionele kenmerken: ‘waar staat u in relatie tot de beroepscompetenties? Wat zijn uw kwaliteiten en ontwikkelpunten?’ Maar ook: ‘Waar bent u trots op en wat inspireert u?’ De antwoorden op deze vragen vormen het hart van waaruit professionele ontwikkeling wordt vormgegeven.

De Zelfscan VO heeft een poster als eindresultaat. De scan biedt niet alleen inzicht in de beheersing van de beroepscompetenties, uw professionele identiteit en leiderschap, het is ook een mooi vertrekpunt voor het uitzetten van een ontwikkeltraject binnen het register én binnen uw eigen school. U kunt de scan individueel inzetten, maar deze leent zich ook goed als startpunt voor de professionele dialoog en daardoor ook voor ontwikkeling in groeps- of teamverband. 
Beroepsstandaard en register
Ook voor schoolleiders in het voorgezet onderwijs is een beroepsstandaard ontwikkeld en vastgesteld. Deze standaard beschrijft wat een schoolleider moet kennen, kunnen en doen. Op basis hiervan kunnen schoolleiders worden opgenomen in het schoolleidersregister dat begin 2016 geopend zal worden. De standaard en het register zijn geen doel op zich maar instrumenten die de professionalisering van schoolleiders moeten ondersteunen.

Bureau STERK is door de VO-academie gevraagd om een EVC-procedure te ontwikkelen voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs, met als doel inzichtelijk te maken waar de schoolleiders staan ten opzichte van de beroepsstandaard. Bureau STERK heeft de EVC-procedure in twee pilots uitgevoerd, eerst bij twee schoolleiders en vervolgens bij een groep van 9 schoolleiders. Het project is afgerond en geëvalueerd. De ervaringen zijn gepubliceerd en betrokken bij de besluitvorming over de toelating en herregistratie van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. 

Hieronder enkele citaten van twee schoolleiders uit de eerste pilot:
“De EVC-procedure is een momentopname van je professionele ontwikkeling: waar sta je en waar zitten mijn ontwikkelpunten? …… Ik verwacht dat deze reflectieve functie van de EVC-procedure, die leidt tot een persoonlijk ontwikkeltraject, op termijn de belangrijkste zal worden. Over een tijdje is de toelaatbaarheid immers geen punt van discussie meer. Je ziet nu al dat de schoolleiders die momenteel benoemd worden, vrijwel allemaal een opleiding hebben gevolgd. Voor de jongere leidinggevenden geldt dat zeker. Voor de tussenliggende periode is dit een goede oplossing.” Harry Claessen, rector Twents Carmel College.

“Andere schoolleiders zou ik een EVC-procedure zeker aanraden. Ook al kost het wat tijd, je leert er veel van en de investering krijg je dubbel en dwars terug.” Marcel Snijders, directeur Twents Carmel College, locatie Potkampstraat 

Lees ook de artikelen in de vakbladen:

Herregistratie via Bureau STERK

We waren al erkend als EVC-aanbieder, via ons EVC-traject zijn meer dan 130 schoolleiders opgenomen in het schoolleidersregister. Nu we door het schoolleidersregister gecertificeerd zijn als professioneel beoordelaar, kunt u ook bij ons terecht voor uw herregistratie. 

Onze beoordelaars (assessoren), kennen de dynamiek van het onderwijs en zijn in veel gevallen zelf schoolleider (geweest) of hebben leidinggeven in een onderwijssetting. Zij zijn gecertificeerd, onafhankelijk en inhoudsdeskundig vaak op meer dan één professionaliseringsthema. Zij zijn getraind om positief kritische vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn naar uw beweegredenen en de afwegingen waaruit uw handelen voortvloeit en daarop door te vragen. Zij geven u de gelegenheid uw reflectie en verdieping op het professionaliseringsthema duidelijk over het voetlicht te brengen; uw substantiële ontwikkeling zichtbaar te maken.

U zorgt dat de assessor kan beschikken over bewijzen en/of producten waarmee u uw ontwikkeling aantoonbaar maakt. Dat kan via een portfolio of anderszins zijn. Vervolgens vindt altijd een criteriumgericht interview van een uur plaats. U kunt zich pas goed voorbereiden als u de beoordelingscriteria helder hebt. 

Op foto de schoolleiders die hebben deelgenomen aan 'samen informeel leren' en hebben hun traject hebben afgesloten met een certificaat en uiteraard .... bubbels en bloemen.
Meer weten?
 • Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

De kracht van verbeelding

Hoe werk je op een inspirerende manier aan beter onderwijs en ontwikkel je professionals? Beelden en metaforen kunnen een krachtig middel zijn om dit proces inzichtelijk te maken. De persoonlijke beroepsscan van Bureau STERK laat zien hoe je op een creatieve manier een professionele dialoog en innovatie op gang kunt brengen. Carolien Nout beschrijft in haar artikel voor het tijdschrift 'van twaalf tot achtien' (april 2017) de kracht van de STERKscan.
De STERKscan is ontwikkeld door Bureau STERK en heeft een gedegen wetenschappelijke basis. Het beroepsprofiel berust op de Beroepsstandaard voor schoolleiders (Krüger en Andersen), die de competenties van het schoolleidersvak bevatten. De scan bevat een leeruitkomstentool, waarmee ambities kunnen worden vertaald naar leeruitkomsten die aansluiten op de professionaliseringsthema’s van het schoolleidersregister (op het juiste niveau). De scan is geschikt voor schoolleiders, teams en docenten. Het invullen (online) kost ruim een uur, maar zo voegt Robinet Bargeman toe, ‘daar is het denkwerk wat erbij hoort niet bij inbegrepen.’
Meer weten?
 • Zie www.sterkacademie.nl
 • Neem contact met ons op.

Toetsing Nederlands, Engels en rekenen

Valandis (voorheen Fundeon) heeft Bureau STERK gevraagd om haar EVC-kandidaten te toetsen. Volandis verzorgt EVC-trajecten in de bouw & infa. Om te kunnen worden gediplomeerd moeten de (overwegend) mannen niet alleen aantonen dat zij hun vak beheersen, maar ook Nederlands en soms ook Engels.

Bureau STERK neemt het Instellingsexamen af voor de onderdelen Nederlands - spreken, gesprekken en schrijven en Engels - spreken, gesprekken en schrijven. De kandidaten komen hiervoor vanuit alle windstreken naar Bureau STERK in Culemborg, ons kantoor ligt vlakbij de A2 en pal naast NS-station. Per sessie kunnen bij ons zo'n 10 kandidaten tegelijk getoetst worden. De kandidaten kunnen op hun toetsdag ook oefenen met de onderdelen die in het het Centraal Examen worden beoordeeld: Nederlands lezen en luisteren, Engels lezen en luisteren en rekenen. Voor mbo-niveau 2 en 3 kandidaten duur een toetsdag zo'n 4,5 uur.


 • Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

EVC voor schoolleiders

Vanaf 1 januari 2018 zijn schoolleiders in het primair onderwijs verplicht zich te registeren in het schoolleidersregister PO. Ook in het VO wordt binnenkort een register ingevoerd.Schoolleiders die aantonen dat ze over de vastgestelde basiskwalificaties beschikken kunnen in dit register worden opgenomen. Juist omdat schoolleiders direct betrokken zijn bij de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs, zijn professionalisering en persoonlijke groei belangrijk. En daarmee ook registratie en herregistratie in het schoolleidersregister.

Erkende EVC-procedure voor schoolleiders

Bureau verzorgt al vanaf 2014 EVC-procedures voor schoolleiders. We waren destijds het eerste bureau dat voor het schoolleidersregister deze procedure mocht verzorgen. Op de site van het schoolleidersregister was onderstaand bericht te lezen: 

28.10.2014 Nieuws: De eerste aanbieder voor EVC procedures, Bureau STERK, is opgenomen in het register. Hun EVC-procedure voor schoolleiders in het po is goedgekeurd door DUO en daarmee officieel erkend. Heeft u veel ervaring als schoolleider, maar geen schoolleidersopleiding gevolgd? Dan kunt u vanaf nu ook kiezen voor het volgen van een EVC-procedure. (Bron: schoolleidersregister po)

Meer dan 150 schoolleiders gingen u
voor ....

Omdat we het persoonlijke contact erg belangrijk vinden en het EVC-procedure voortdurend willen aanscherpen, bellen we onze kandidaten na afloop van hun EVC-traject voor een evaluatie. Met toestemming van betrokkenen delen we graag enkele opmerkingen met u:

 

“Heel leerzaam om even stil te staan bij je eigen ontwikkeling.” Henk Vergunst, schoolleider

 

“Dit traject was passend voor mijn schoolleider. Het heeft hem mooie, nieuwe inzichten opgeleverd. Het assessment heb ik als prettig en professioneel ervaren. De rapportage leverde een herkenbaar en positief beeld op van mijn schoolleider met goede ontwikkelpunten.” Hans de Roode, bestuurder

 

“De persoonlijke begeleiding waarbij ik positief, kritische feedback ontving, heb ik als erg plezierig ervaren.” Jeannette Carelsen, schoolleider

 

“Het traject heeft mij best wat tijd gekost, maar tegelijkertijd geholpen om de lijn voor een nieuwe afdeling te doordenken. De persoonlijke begeleiding was praktijkgericht en verdiepend.” Henny Baas, schoolleider

 

“De kwaliteit die Bureau STERK uitstraalt, heeft mij ook uitgedaagd om kwaliteit te leveren.” Peter Molenaar, schoolleider

 

“Ik heb dit niet alleen gedaan om RDO achter mijn naam te kunnen zetten. Ik heb door de drie authentieke situaties te beschrijven, middels de STARRT-methodiek, nog meer grip op mijn eigen functioneren gekregen. Ook wat nog beter kan. Ik vond het zelfs leuk om te werken aan het vullen van mijn portfolio.” Dick van Arkel, schoolleider

 

“Een gedegen traject van de verhelderende, richtinggevende intake tot en met het assessment. Zowel als schoolleider en als mens heb ik er veel van geleerd. Het heeft me een stevig vertrouwen gegeven in mijn functioneren als schoolleider.” Madeleine Smeets, schoolleider

 

 “Assessmentdag: een dag met een gouden randje.” Peter van der Windt, schoolleider

 

EVC voor brug- en sluiswachters

Volgens de eisen van Waternet moeten de brug- en sluisbedienaren binnenkort aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor hun functie. Waternet heeft tegelijk bepaald dat de ervaren brug- en sluisbedienaren die nog niet over de vereiste diploma's beschikken niet per se naar de schoolbanken hoeven om de diploma's te halen, maar dat zij ook middels een EVC-procedure mogen aantonen dat ze bekwame brug- en sluiswachters zijn.

Omdat er nog geen beroepscompetentieprofiel was dat als basis kon dienen voor het EVC-traject hebben we dit eerst ontwikkeld, in nauwe samenwerking met deskundigen vanuit Waternet en de NNVO, deze laatste partij is onder meer verantwoordelijk voor de nautische leerlijnen. Daarna zijn de EVC-instrumenten ontwikkeld en kon de eerste groep medewerkers hun EVC-traject doorlopen.

De eerste pilotgroep met 4 kandidaten is vervolgens in maart gestart met hun EVC-traject. Onder begeleiding hebben de brug- en sluisbedienaren hun portfolio gevuld, waarna het assessment kon plaatsvinden. In oktober 2013 zijn de assessments afgerond. Bij de beoordeling is niet alleen gekeken naar het portfolio. De assessor heeft ook een observatie op de werkplek ('op de post') uitgevoerd en heeft een eindgesprek (criteriumgericht interview) afgenomen bij de kandidaten. Daarnaast zijn de kandidaten getoetst op Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Op de foto is te zien hoe één van de brug- en sluiswachters zijn Ervaringscertificaat ondertekent.

Op basis van de beoordeling hebben de kandidaten hun ervaringscertificaat ontvangen. De trotse brug- en sluisbedienaren hebben laten zien dat ze voldoen aan de eisen die door Waternet zijn vastgesteld.

De pilot is positief geëvalueerd en inmiddels is groep 3 begonnen. De NNVO heeft besloten om het beroepscompetentieprofiel en het daaraan gekoppelde EVC-instrument over te nemen en ook voor andere organisaties beschikbaar te stellen, zodat ook daar ervaren brug- en sluiswachters hun competenties kunnen laten erkennen.

Op dit moment worden ook gesprekken gevoerd om het beroepscompetentieprofiel officieel door de Stichting van de Arbeid te laten erkennen als standaard.


Van Lanschot kiest voor EVC

Van Lanschot Bankiers heeft EVC ingezet om vast te stellen waar hun medewerkers staan ten opzichte van enkele mb-opleidingsstandaarden. In februari is een groep van 17 medewerkers van start gegaan met het samenstellen van hun portfolio. Het zijn allemaal medewerkers met een flinke dosis werkervaring. De meesten werken al meerdere decennia bij Van Lanschot of een voorloper daarvan. Uit een analyse van werkzaamheden is in overleg met enkele teamleiders vastgesteld dat de werkzaamheden van de meeste medewerkers aansloten bij de standaard: mbo-diploma bedrijfsadministratief medewerker.

Eind 2013 heeft de voorlichting plaatsgevonden gevolgd door intakegesprekken in januari. Uiteindelijk zijn 21 medewerkers gestart met het traject, vier medewerkers zijn uitgevallen vanwege verschillende (persoonlijke) omstandigheden. De 17 medewerkers die het EVC-traject hebben afgerond hebben hun ervaringscertificaat bij het ROC ID College kunnen verzilveren in een mbo-diploma. Zij hebben de volgende mbo-diploma's behaald:

 • 15 medewerkers mbo-diploma bedrijfsadministratief medewerker
 • 1 medewerker het mbo-diploma secretaresse
 • 1 medewerker het mbo-diploma financieel administratief medewerker.

Op de foto zijn 14 trotse medewerkers te zien die zojuist uit handen van Mieke de Haan van ROC ID College hun mbo-diploma hebben ontvangen.


EVC bij Pameijer

In juli 2013 heeft Pameijer bij Bureau STERK geïnformeerd naar de mogelijkheden van EVC voor hun ervaren medewerkers die nog niet over de juiste kwalificaties beschikken. Uit de gesprekken die volgden bleek al snel dat we op één lijn zitten. Ook bij Pameijer is het glas altijd half vol: uitgaan van wat mensen wel kunnen, en vervolgens ontwikkeling stimuleren en faciliteren.

De kennismaking resulteerde in een pilotgroep met persoonlijk begeleiders (mbo-niveau 4) en één onderwijsassistent die vol enthousiasme aan de slag zijn gegaan. De medewerkers werden optimaal ondersteund en begeleid, niet alleen vanuit Bureau STERK maar ook vanuit Pameijer, elke medewerker kon een beroep doen op de EVC-begeleider van Bureau STERK en op ondersteuning op de werkvloer door een praktijkopleider. Op de foto de blije en vooral ook trotse medewerkers van Pameijer die zojuist uit de handen van Mieke de Haan van ROC ID College het diploma hebben ontvangen.

Het was een feestelijke bijeenkomst met diverse speeches. Een van de aanwezige managers vertelde dat ze haar mensen heeft zien groeien door de deelname aan het EVC-traject. Door de reflectie op de werkzaamheden en door het beantwoorden van vragen als: Wat doe je?, Hoe doe je dat? en Waarom doe je het zo?, zijn haar medewerkers zich erg bewust geworden van hun handelen. In werksituaties valt op dat medewerkers zelfverzekerder en mondiger zijn geworden. Éen van de medewerkers vertelde dat ze dankzij het EVC-traject ook de smaak van het leren weer te pakken heeft gekregen en verdergaat met studeren. Een andere medewerker heeft zichzelf aangeboden als coach voor collega's die nog moeten starten.

Inmiddels werken we al weer vier jaar samen met Pameijer, in de achterliggende jaren hebben medewerkers op basis van EVC de volgende diploma's en certificaten behaald:

 • mbo-diploma Helpende Zorg en Welzijn
 • mbo-diploma Medewerker maatschappelijke zorg
 • mbo-diploma Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • branchecertificaat VGN D
 • branchecertificaat Jeugdzorg

Onlangs is een nieuwe groep van 6 medewerkers gestart met hun EVC-traject voor het branchecertificaat VGN D


Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wilt u zich aanmelden voor een vrijblijvende EVC-intake? Meld u dan hier aan.

Waar bent u naar op zoek?

Bureau STERK is door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO) geaccrediteerd voor basis- en herregistratie. Al onze trajecten passen binnen 'informeel leren binnen formele kaders'. We zijn STERK gericht op samen ontwikkelen en professionaliseren en faciliteren dit met veel plezier. U kunt bij ons terecht voor:
 • basisregistratie
 • persoonlijke ontwikkeling en herregistratie
 • STERKscan
 • trajecten op maat
Vanaf 1 januari 2018 zijn schoolleiders in het primair onderwijs verplicht zich te registeren in het schoolleidersregister. Heeft u geen specifieke of geaccrediteerde schoolleidersopleiding gevolgd? Dan biedt EVC via Bureau STERK perspectief! Onze EVC-procedure is ontwikkeld in nauw overleg met opleidingsexperts, onderwijskundigen, schoolleiders en andere deskundigen. Al meer dan 150 schoolleiders zijn op basis van onze EVC opgenomen in het register.
Persoonlijke ontwikkeling en herregistratie
U bent als professional continu aan het ontwikkelen tijdens uw werkzaamheden. In al onze trajecten staat dit dagelijks handelen op de werkvloer en uw leervraag (vragen) centraal. U heeft 4 jaar de tijd om aantoonbaar te maken dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op minimaal drie van de zeven professionaliseringsthema's.Uw eigen ontwikkeling laten beoordelen, individueel of samen werken naar een thema? Dat kan. Al onze trajecten 'informeel leren binnen formele kaders' worden afgesloten met assessment. Bij een positieve afronding ontvangt u een certificaat waarmee u zich kunt herregistreren. Een leven lang leren en daarbij zelf de regie voeren, staat centraal. De herregistratie is een mooie ‘bijvangst’. Wij voeden en faciliteren u graag!

STERKscan

Met de STERKscan kunt u uw professionele identiteit - uw persoons- en professionele kenmerken – in beeld brengen; uw eigen ‘blauwdruk’ op posterformaat. Deze objectieve, digitale scan is meermaals eenvoudig in te vullen en maakt zo uw groei zichtbaar. De leeruitkomstentool, onderdeel van de STERKscan, helpt u snel en eenvoudig uw ontwikkelplan op het juiste niveau te formuleren. De scan is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Wilt u de STERKscan gebruiken voor uw team of uw leraren of ib-ers? Of voor uw functionerings- en beoordelingscyclus? De scan kan gebruikt worden voor elke beroepsgroep.

 • ga naar: de STERKscan
Coaching
Behoefte aan een aantal gesprekken die u in de reflectieve en ‘nadenk’- modus zet? Met iemand die de dynamiek van het werkveld kent? Die samen met u op zoek gaat naar uw sterke punten, u helpt spiegelen aan de hand van beroepssituaties en die naast het positieve ook kritische en confronterende vragen stelt? Die samen met u dit traject vormgeeft, met o.a. de STERKscan, en daarbij de verbinding kan leggen naar één van de professionaliseringsthema’s? Die ook kan optreden als sparringpartner en inspirator? Gewoon tijd voor uzelf?
Trajecten op maat
Bent u op zoek naar een traject op maat of ander traject? Wij komen naar u toe en denken graag met u mee over de invulling van zo’n traject dat aansluit bij uw situatie en ambities. Door ons grote netwerk kunnen we altijd voor een passend aanbod zorgen.