STERKscan, scans, testen en toetsen

Wilt u met de STERKscan uw professionele identiteit – persoons- en professionele kenmerken - op posterformaat in beeld brengen? Of voor taal of rekenen uw niveau bepalen, inzicht in uw capaciteiten, motivatie, leerstijl verkrijgen of weten waar u staat ten opzichte van een bepaalde standaard en weten wat uw competenties zijn? Bureau STERK beschikt over een scala instrumenten.
Wist u dat tegenwoordig ook vakbekwaamheids- of competentiebewijs te behalen zijn? En wist u dat de overheid betrokken is bij deze mooie ontwikkeling?

Poster STERKscan


toetslokaal


Quickscan voor EVC

Klik hier om na te gaan welke opleidingsstandaard (mbo) bij u past?

Sterke basis via STERKscan

Een sterke professionele identiteit maakt veerkrachtig en geeft een basis voor zelfsturing. In het kader van een leven lang leren is het belangrijk om uw persoons- en professionele kenmerken in beeld te brengen. Het geeft richting aan ontwikkelen en professionaliseren en is het startpunt voor de professionele dialoog.

Bureau STERK heeft voor het Schoolleidersregister VO de Zelfscan VO mogen ontwikkelen waarbij wetenschappelijke inzichten leidend zijn geweest. Schoolleiders VO kunnen de scan maken bij toetreding tot het register. Deze scan is doorontwikkeld en heeft geresulteerd in de STERKscan. Vanuit de positieve psychologie (Seligman) en de waarderende onderzoekende houding (appreciative inquiry, Cooperrider) brengt iemand zichzelf op posterformaat in beeld. Op die poster zijn onder andere de volgende persoonskenmerken zichtbaar: de inspiratiebronnen, het zelfbeeld, trots op, de lijfspreuk en kernkwaliteiten. En ook professionele kenmerken zoals een 360 graden feedback, dynamiek van de organisatie, sterkste gedragsindicatoren, ambities e.d. Deze ambities kunnen eenvoudig met de digitale leeruitkomstentool tot een ontwikkelplan gemaakt worden. Deze unieke, objectieve en inspirerende STERKscan vormt de start van elk ontwikkeltraject bij Bureau STERK.

Elk traject start met de STERKscan. De STERKscan wordt gebruikt door schoolleiders, docenten, verpleegkundigen en frontoffice medewerkers e.a. maar ook door teams, organisaties en besturen bijvoorbeeld voor de functionerings- en beoordelingscyclus. De STERKscan kan steeds opnieuw gebruikt worden en vormt daarmee het hart van de professionele ontwikkeling.

Lees de artikelen in de vakbladen:

Kosten

Een STERKscan kost vanaf € 60,-

Neemt u meerdere scans af, vraag dan naar onze staffelkorting.

Scans - quickscan of competentiescan

Voordat u aan een EVC-traject of opleiding begint, is het belangrijk om te weten wat de inhoud daarvan is. Bureau STERK biedt u de mogelijkheid om dit eenvoudig te onderzoeken met onze quick- of competentiescan.
Alle opleidingen zijn vormgegeven aan de hand van een soort meetlat. Of het nu om een branche-opleiding, mbo- of hbo-opleiding gaat. Deze opleidings-, branchestandaarden of kwalificatiedossiers (zoals deze binnen het mbo genoemd worden) bevatten werkprocessen en gedragsindicatoren. We noemen het ook wel beoordelingsstandaarden. Bureau STERK geeft u de mogelijkheid om uw kennis en ervaring op globaal of specifieker niveau te toetsen langs één van onze gratis scans.
 • Quickscan mbo-opleidingen. De quickscan geeft u een globaal beeld van de inhoud van een mbo-opleiding. U kunt deze scan kosteloos en zonder verdere verplichtingen invullen.
 • Competentiescan EVC. De competentiescan is er voor verschillende opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Deze scan geeft u een gedetailleerd beeld van de inhoud van de opleiding zodat u goed kunt inschatten of de opleiding aansluit bij uw kennis en ervaring. Om de scan te kunnen invullen moet u zich aanmelden voor een EVC-traject. Het maken van de scan is kosteloos en zonder verdere verplichtingen.

Testen

Hieronder is een aantal instrumenten opgenomen dat Bureau STERK inzet in het kader van opleiding en werk.
 • Capaciteitentest: meet uw cognitieve capaciteiten aan de hand van (max 8) subtests waarbij de volgende factoren worden gemeten: logisch redeneren, ruimtelijk inzicht, numerieke en verbale vaardigheden en perceptuele snelheid.
 • Persoonlijkheidstest; doel is om een beeld te krijgen van de persoonlijke eigenschappen van een persoon waar in een studie- of werksituatie een beroep op wordt gedaan. We kijken hiervoor naar 6 dimensies: emotionele stabiliteit, extraversie, consciëntieusheid, openheid, vriendelijkheid, integriteit.
 • Persoonlijkheidstest Studie; doel is om inzicht te krijgen van de persoonlijke eigenschappen waar in een studiesituatie (mbo, hbo, universiteit) een beroep op wordt gedaan. De test kijkt naar: regels en ordelijkheid, zelfdiscipline, aanpassingsvermogen en flexibiliteit, zelfvertrouwen, extravert studiegedrag, integer studiegedrag, creativiteit, initiatief, leergierigheid en vriendelijk en sociaal gedrag.
 • Motivatie vragenlijst; met dit instrument wordt de motivatie in kaart gebracht. De test meet verschillende aspecten van motivatie: prestatiemotivatie, extrinsieke motivatie, intrinsieke motivatie, zekerheid en vertrouwen.
 • Leerstijlen vragenlijst; met deze vragenlijst wordt gekeken naar de verschillende leerstijlen die worden ingezet bij het opnemen van informatie. Er wordt gekeken naar: actieve of reflectieve leerstijl, feitelijke of intuïtieve leerstijl, visuele of verbale leerstijl, sequentiële of globale leerstijl.
 • Interesse- en beroepskeuzetests: er zijn meerdere tests die kunnen worden ingezet om beroepsinteresse in kaart te brengen voor lagere, middelbare en hogere niveaus.
 • Competentietest; met deze test worden maximaal 37 competenties in kaart gebracht aan de hand van zes competentieclusters: commerciële, communicatieve, leidinggevende, persoonlijk en professionele competenties.
We hebben deze instrumenten al ingezet bij diverse opdrachtgevers zoals: Westfriesgasthuis, Waterland Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Zorggroep ONL, bij de opleiding tot ambulance chauffeur en tal van ander opdrachtgevers.

Toetsen

Bureau STERK is een specialist in het afnemen van toetsen voor taal (o.a. Nederlands en Engels) en rekenen. In de afgelopen 5 jaar hebben we ruim 20.000 toetsen afgenomen bij zo’n 5.000 kandidaten. We nemen toetsen af voor bedrijven en bij individuele kandidaten. We doen dit in het kader van werving en selectie, ten behoeve van EVC-procedures en als onderdeel van het bepalen van werk- en denkniveau.

Voor diverse erkende opleiders nemen we het instellingsexamen af. Daarbij maakt Bureau STERK gebruik van de toetsen van de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA). Bij veel ROC’s en onderwijsinstellingen (po, vo, mbo, hbo) wordt de TOA ingezet op verschillende momenten tijdens het onderwijstraject. De TOA bevat meer dan 500 toetsinstrumenten. De meest gebruikte zijn taal en rekenen. Wij kunnen ook van alle andere toetsen gebruikmaken.

Bureau STERK beschikt over een eigen toetslokaal. Per dagdeel kunnen daar maximaal 6 kandidaten getoetst worden. We kunnen het toetsen ook op locatie verzorgen.

Nederlands en rekenen

De TOA-toetsen die Bureau STERK inzet, zijn ontwikkeld op basis van landelijke referentiekaders (Meijerink en CEF).
De niveaus van taal en rekenen worden aangeduid met de F van ‘fundamenteel’. Wettelijk is bepaald dat de volgende eindniveaus gelden:
 • 1F -> basisonderwijs
 • 2F -> vmbo en mbo niveau 1, 2 en 3
 • 3F -> havo en mbo niveau 4
 • Vwo -hbo -> 4F Nederlands en 3F rekenen

Nederlands toetsen
We kunnen de volgende deelvaardigheden voor Nederlands toetsen op niveau 1F t/m 4F:
 • Schrijven
 • Spreken (mondeling)
 • Gesprekken voeren (mondeling)
 • Lezen
 • Luisteren
Kandidaten die via EVC hun mbo-diploma willen behalen maken bij ons het instellingsexamen, dit examen bestaat uit schrijven, spreken en gesprekken. Bij het centraal examen (toelichting zie verderop) wordt lezen en luisteren geëxamineerd. Kandidaten die bij ons het instellingsexamen maken kunnen op verzoek ook oefenen met de examens voor lezen en luisteren.

Rekenen toetsen
Kandidaten die via EVC hun mbo-diploma willen behalen kunnen bij ons oefenen met het rekenexamen. Het rekenexamen kan worden gemaakt op niveau 1F t/m 3F.
Het rekenexamen bestaat uit de hoofdonderwerpen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Hoewel het rekenen een verplicht onderdeel is van het centraal examen, telt het behaalde cijfer nog niet mee.

Oefenen?
Er zijn diverse sites waar u kunt oefenen ter voorbereiding op het instellings- of centraal examen. Bijvoorbeeld:
 • www.beterspellen.nl
 • www.beterrekenen.nl
 • www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/rekentoets_vo/voorbeeldtoetsen.aspx
 • www.examenbladmbo.nl/onderwerp/voorbeeldexamens-bekijken/
Tip voor rekenen: bij sommige vragen in de rekentoets mag u een rekenmachine gebruiken, dit mag alleen de rekenmachine zijn die in de toets op uw scherm verschijnt. U kunt het gebruik van die rekenmachine thuis op uw computer oefenen.

Let op! De toetsen die u bij ons maakt, komen niet exact overeen met de oefenopgaven.

Engels / moderne vreemde talen

Die toetsen die we voor Engels en andere moderne vreemde talen gebruiken zijn ontwikkeld op basis van het Common European Framewerk of Reference (CEFR, of in de wandelgangen CEF), in het Nederlands heet het ERK (Europees Referentiekader).
In dit referentiekader onderscheiden we 6 taalcompetentieniveaus die verwijzen naar taalgebruikers als beginnend (A), onafhankelijk (B) en vaardig (C). Elke categorie kent twee niveaus: A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2. De belangrijkste reden waarom de overheid deze algemene (generiek) eis heeft gesteld heeft te maken met verbeteren van de doorstroom naar het hbo en het belang van het Engels als wereldtaal.
De generieke eisen voor mbo niveau 4 zijn:
 • A2 -> gesprekken voeren, spreken en schrijven
 • B1 -> luisteren en lezen
Engels toetsen
We kunnen de volgende deelvaardigheden voor Engels toetsen op niveaus A1 t/m C1:
 • Schrijven
 • Spreken (mondeling)
 • Gesprekken (mondeling)
 • Lezen
 • Luisteren
Kandidaten die via EVC hun mbo-diploma willen behalen maken bij ons het instellingsexamen, dit examen bestaat uit schrijven, spreken en gesprekken. Bij het centraal examen (toelichting zie verderop) wordt lezen en luisteren geëxamineerd. Kandidaten die bij ons het instellingsexamen maken kunnen op verzoek ook oefenen met de examens voor lezen en luisteren.
Oefenen?
Er zijn diverse sites waar u kunt oefenen ter voorbereiding op het instellings- of centraal examen. Bijvoorbeeld:
Let op! De toets die u bij ons maakt, komt niet exact overeen met de oefenopgaven.

Kosten

Indien u gebruik maakt van onze vaste toetsdag (woensdag) zijn de kosten voor de toetsing:
 • Nederlands  - Instellingsexamen - spreken, gesprekken en schrijven  € 220 (ex btw)
 • Engels - Instellingsexamen - spreken, gesprekken en schrijven € 220 (ex btw)
We kunnen ook bij u op locatie komen toetsen, informeer naar de mogelijkheden.
Meer weten?
Neem contact met ons op

Centraal Examen (CE) verplicht bij verzilvering mbo

Kandidaten die hun ervaringscertificaat willen verzilveren naar een mbo-diploma, moeten net als de mbo-studenten, deelnemen aan het Centraal Examen (CE) voor taal en rekenen. Dit examen wordt afgenomen bij de opleider waar het ervaringscertificaat voor verzilvering wordt ingediend. Bureau STERK heeft hierover afspraken gemaakt met diverse erkende opleiders.
Bij het CE wordt bij de talen (Nederlands, Engels) alleen lezen en luisteren geëxamineerd. Voor spreken, gesprekken en schrijven telt het instellingsexamen. Bureau STERK neemt dit instellingsexamen voor diverse opleiders af.
Rekenen wordt ook geëxamineerd maar het cijfer (ook als het een onvoldoende is) telt vooralsnog niet mee.

Eisen
 • Voor mbo niveau 4 voldoet een kandidaat aan de diploma-eisen als voor of Engels of Nederlands een 5 behaald wordt en het andere onderdeel een 6 of hoger is.
 • Voor mbo 2 en 3 geldt dat de kandidaat gemiddeld een 5 moet halen voor Nederlands.

Kosten
De afname van het COE verloopt via de erkende opleider. De kosten worden dan ook door de opleider gefactureerd en verschillen per opleider.

Wanneer wordt het examen afgenomen?
Het COE wordt in elk schooljaar op verschillende momenten afgenomen. De planning wordt landelijk vastgesteld en is te vinden in: www.examenbladmbo.nl.
De periode staat vast, de opleider bepaalt zelf op welke dag en tijd het examen wordt afgenomen.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op.

Inschaling competentie- & werk- en denkniveau

We krijgen steeds vaker de vraag of we een uitspraak kunnen doen over het werk- en denkniveau van een medewerker. Door onze expertise op het gebied van EVC en professioneel valideren en ons ruime aanbod van (STERK)scans, testen en toetsen kunnen we een goede instrumentenmix samenstellen op basis waarvan we een genuanceerde uitspraak kunnen doen over het functioneren van een medewerker op een bepaald niveau.

Dit hele traject wordt vormgegeven binnen één digitale omgeving waarin zowel de STERKscan en het ePortfolio van Bureau STERK gekoppeld zijn. In deze STERK omgeving kan de kandidaat zijn of haar ontwikkeling blijvend vastleggen.

Hoe ziet de procedure eruit?
 • STERKscan, hierin zijn de competenties opgenomen van de gewenste functie of opleiding. Elk traject start met de STERKscan waarbij de kandidaat zijn of haar persoons- en professionele kenmerken in beeld brengt. De 360 graden feedback scan die daarvan onderdeel van uitmaakt kan op maat worden gevuld met bijvoorbeeld de competenties die in een functie-, branche- of opleidingsprofiel zijn geformuleerd.
 • NKC EVC Competentiestandaard niveau 1 t/m 8. De beoordelingsstandaard is de competentiestandaard van het Nationaal Kenniscentrum EVC. Hierbij maken we gebruik van onze EVC-methodiek – Erkennen Verworven Competenties – die we als specialist in huis hebben. Het uitgangspunt zijn de authentieke situaties van de kandidaat die hij of zij op het juiste niveau beschrijft en onderbouwt met bewijzen. De medewerker kan daarbij gebruikmaken van bijvoorbeeld een beroepscompetentieprofiel.
 • Capaciteitentest en/of andere NOA-testen en/of TOA-toetsen voor taal en rekenen.
Assessment

De verschillende onderdelen vormen de samen de input van het assessment waarbij een assessor alle onderdelen in het criteriumgericht interview zal bevragen om zo tot een oordeel te komen over het werk- en denkniveau van de kandidaat. Wij beschikken over deskundige assessoren met een zeer brede kennis en ervaring. Doordat zij naast het assessorenwerk ook bijna allen op één of andere manier verbonden zijn aan onderwijs waardoor zij een goed referentiekader hebben van de verschillende opleidingsniveaus. Dit traject leidt tot een competentiebewijs.