Ontwikkelen en professionaliseren; duurzame inzetbaarheid

Onze samenleving verandert voortdurend. Dat vraagt van u als professional een continu meebewegen in ontwikkelingen; een leven lang leren. Om gezond en met plezier te kunnen blijven werken; een zinvolle bijdrage betaald of onbetaald te kunnen leveren aan onze maatschappij.

Bureau STERK draagt graag bij aan die duurzame inzetbaarheid door u te inspireren, te enthousiasmeren en te voeden in de STERK Academie. Door uw talenten en competenties aan te spreken. Door onze trajecten zo in te richten dat er ruimte is voor een positief, kritische grondhouding (positieve psychologie, Seligman) en een waarderende onderzoekende houding (Appreciative Inquiry, Cooperrider).

Leert u het liefst op uw eigen en zelfsturende manier? Informeel leren is een krachtige manier van ontwikkelen en professionaliseren. Veel professionals leren in en van de dagelijkse praktijk en ervaren dit als waardevol. Binnen onze trajecten staan uw leervraag en -proces centraal. U voert zelf de regie, maakt uw eigen keuzes en wij faciliteren u daarbij graag.
De STERK Academie is er voor alle professionals die een volgende stap willen maken in hun ontwikkeling. We hebben al een STERK Academie voor het onderwijs. De zorg is de volgende sector waar met informeel leren aan de slag gaan. Wij verzorgen trajecten op maat en incompany.

Bureau STERK faciliteert u graag en brengt al haar digitale producten in één digitaal STERK platform samen. De STERKscan, haar ePortfolio en het STERK platform; een platform voor ontmoeting en kennisdeling van professionals in een besloten omgeving.
Het traject is snel, vakkundig en op een uiterst plezierige wijze gegaan. De assessor had zich erg goed ingelezen, wist mijn valkuilen en stelde hele goede vragen zonder ooit bedreigend of wat dan ook te worden. Hij gaf me direct erg positieve feedback, daar was ik erg blij mee. 

Geert-Jan Reinalda (directeur St. Mattheusschool en Rotterdamscollege)

‘De beste manier om te leren is niet om nooit te vallen, maar om elke keer weer op te staan’
Nelson Mandela 1918-2013

Het is plezierig en leerzaam om te kunnen sparren met collega directeuren (uit andere streken van het land). Ik heb het traject bij STERK als motiverend en inspirerend ervaren. De positief kritische feedback heeft me goed gedaan.

Chris

‘I am always ready to learn, although I do not always like being taught’

Churchill (1874 – 1965)

‘Bezieling is … een ervaring die voortkomt uit mijn relatie met de ander en mij daardoor in beweging zet’

Levinas (1906 – 1995)

'Alle werkelijke leven is ontmoeting'

Martin Buber (1878-1965)

Waarderen van ontwikkeling – herregistratie schoolleiders individueel

Heb je een ontwikkeling doorgemaakt en wil je die ten behoeve van herregistratie van waarde laten voorzien? Dan kun je deelnemen aan het traject Waarderen van ontwikkeling. Dit kan voor één of meerdere thema’s.

In dit traject wordt de ontwikkeling van schoolleiders achteraf gewaardeerd. Het traject wordt begeleid door een ervaren onderwijsprofessional van Bureau STERK. De assessments worden verzorgd door ervaren assessoren uit de onderwijspraktijk.  Bij alle trajecten worden er passende (beroeps)producten gevraagd en wordt er door de schoolleider gereflecteerd op de eigen ontwikkeling. 


Er zijn 3 versies van dit traject, die elk een eigen aanpak en waardering kennen.

 • 1. Persoonlijk ontwikkelplan
  In het traject “Persoonlijk ontwikkelplan” kijk je naar de ontwikkeling van de school, je analyseert wat de school nodig heeft, en wat dit vraagt van je eigen ontwikkeling. Je brengt je professionele ontwikkeling in kaart en schrijft een persoonlijk ontwikkelplan en trekt hier conclusies uit.
  (Als het traject succesvol afgesloten wordt, is de waardering minimaal 10 punten)

  2. Professionele ontwikkeling
  In het traject “Professionele ontwikkeling ” kijk je terug op een ontwikkeling van de school, analyseert en beschrijft wat dit voor een aanpassingen vraagt en wat dit betekent voor je eigen ontwikkeling. Je brengt je professionele ontwikkeling in kaart en verantwoordt acties en keuzes. Als afsluiting schrijft je een persoonlijk ontwikkelplan, gericht op de verdere ontwikkeling.
  (Als het traject succesvol afgesloten wordt, is de waardering minimaal 20 punten)

  3. Ontwikkeling van de beroepsgroep
  Dit traject is geschikt voor schoolleiders met veel ervaring, expertise en inzicht in de beroepsstandaard. Je kent de dynamiek van het werkveld en het politiek strategische spel. Je verantwoordt en onderbouwt op welk gedachtengoed je beroepspraktijk gebaseerd is en waar dit uit blijkt. Je laat zien welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt en hoe je dit inzet in de ontwikkeling van de beroepsgroep. Aansluitend laat je zien wat de volgende ontwikkeling kan zijn.
  (Als het traject succesvol afgesloten wordt, is de waardering minimaal 30 punten)
  • Je gaat zelf aan de slag met support van Bureau STERK in de vorm van:
  • STERKscan: jow professionele identiteit, persoons- en professionele kenmerken in kaart
  • digitaal STERKscan portfolio waarin je al je producten kunt opnemen
  • informatiegesprek met professionele begeleider met onderwijservaring
  • assessment bij ons op kantoor, via Zoom of in overleg op locatie.
  • STERK-certificaat (geldig in het kader van herregistratie)

  Naar behoefte kun je extra begeleiding inkopen.
  Locatie: Culemborg of op locatie
  Duur: maximaal 1 jaar
  Kosten:
  Persoonlijk ontwikkelplan € 575
  Professionele ontwikkeling € 775
  Ontwikkeling van de beroepsgroep € 875
  Begeleiding/sparren: € 150 per uur

  Meer weten ?
  Bel voor meer informatie 0345 - 471 370 of mail: info@bureausterk.nl

Ontwikkeling en (her)registratie schoolleiders: samen informeel leren (SIL)

Werk je graag samen, in een groep of in een leergemeenschap? Krijg je energie van contact met collega-professionals? Raak je geïnspireerd door kritische vragen en hou je van een goede discussie? Dan past Samen Informeel Leren bij jou!

Met Samen Informeel Leren (SIL) geef je zelf vorm en inhoud aan je ontwikkeltraject. Jouw ambitie, interessegebied en behoefte zijn leidend. Je volgt het traject in een groep van ongeveer 10-15 collega-professionals. Onze experts en facilitator begeleiden je gedurende het hele ontwikkeltraject. Samen werk je toe naar het realiseren van je ambities en leer-/ontwikkelplan. Je kunt je hiervoor bij ons inschrijven of met ons een (in-company) traject op maat voor jou en je collega's samenstellen. Een traject duurt 6 tot 9 maanden. Gedurende deze maanden werk je aan je ontwikkeling binnen een zelfgekozen professionaliseringsthema’s. Hierbij word je ondersteund door inspirerende en uitnodigende bijeenkomsten. Tijdens het gehele traject is er veel ruimte voor kennisdeling. 

Afhankelijk van de gekozen professionaliseringsthema’s, zetten wij experts in, zoals een filosoof of bijvoorbeeld een deskundige op het gebied van polarisatie of de ontwikkeling van IKC’s. Zo werk je stap voor stap aan je ontwikkeling. Tijdens de laatste bijeenkomst vindt de beoordeling van je ontwikkeling plaats. Iedereen rondt het traject op eigen wijze af waarbij gecertificeerde assessoren beoordelen of sprake is van voldoende groei en ontwikkeling. Bij een voldoende beoordeling ontvang je een STERK-certificaat waarop de afgeronde thema’s en behaalde resultaten vermeld zijn.
Schoolleiders kunnen dit certificaat gebruiken voor herregistratie. Op het certificaat zijn de behaalde punten weergegeven. Voor herregistratie zijn 100 punten nodig.

Opzet en prijs

Een traject kan er als volgt uit zien:

 • leergemeenschap van 10 collega-professionals (max. 15 personen)
 • STERKscan: jouw professionele identiteit, persoons- en professionele kenmerken in kaart
 • vaste facilitator met relevante inhoudelijke expertise en ervaring
 • verschillende inspirerende (avond)bijeenkomsten van 4 uur en één van 8 uur
 • bij tenminste twee bijeenkomsten is een filosoof of expert aanwezig
 • eten en drinken inbegrepen
 • kennis uitwisselen tijdens bijeenkomsten en via het STERK platform
 • e-Portfolio voor al je persoonlijke documenten; blijvend van jou
 • inspiratiediner met gastspreker(s)
 • een boek naar keuze
 • STERK-certificaat (voor schoolleiders geldig in het kader van herregistratie)
Je kunt je traject uitbreiden met extra producten zoals coaching of een extra inspiratiediner.

Locatie: Culemborg of bij jou in de buurt
Duur: maximaal 1 jaar
Kosten: vanaf € 2.400,- per persoon
Kosten voor een traject op maat: op aanvraag

Meer weten?
Bel voor meer informatie 0345 - 471 370 of mail: info@bureausterk.nl

NIEUW - Polarisatie

‘Mijn behoefte om meer te leren over polarisatie en de wetmatigheden die het in zich heeft, werd getriggerd door Bart Brandsma. Vanuit mijn jarenlange ervaring in het onderwijs dacht ik dat het mijn taak was om als bruggenbouwer op te treden. Ik heb nooit gerealiseerd dat ik daarmee zelf voor de ‘brandstof’ zorgde die de polarisatie in standhield. De gesprekken met Bart hebben me doen realiseren dat ik effectiever kan optreden als ik meer inzicht en kennis van het proces van polarisatie heb.’

Robinet Bargeman, directeur Bureau STERK.

Pilot

Samen met de deskundige op het gebied van polarisatie, Bart Brandsma, ontwikkelen we een aanbod rondom dit thema. We streven ernaar om in het najaar van start te gaan met een brede pilot met een flankerend onderzoek. Zo hopen wij een bescheiden steentje bij te dragen aan een duurzame investering in onze samenleving, op micro-, meso- en macroniveau.

Bart Brandsma heeft op veel plekken in de wereld onderzoek gedaan naar conflicten en polarisatie. Deze ervaringen en de daaruit voortvloeiende kennis en theorie heeft hij vastgelegd in het boek ‘Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij denken’. Bart wordt in binnen en buitenland als expert ingezet en verzorgt trainingen voor verschillende doelgroepen.

Doelgroep

Onze pilot gaat bestaan uit schoolteams PO en VO, verspreid door het land. Er hebben zich al enkele teams aangemeld.

Inhoud

Wilt u meer weten over polarisatie? Wilt u inzicht krijgen in de dynamiek van wij-zij denken? Wilt u leren om een effectieve polarisatiestrategie te ontwikkelen voor in de klas, in school en op directieniveau? En wat is uw eigen specifieke leervraag bij dit thema? Vanuit het Samen Informeel Leren (SIL) concept hebben we het aanbod vormgegeven. Een substantieel deel bestaat uit het kennisoverdracht over polarisatie. U gaat zelf lezen, nieuwsgierig zijn, onderzoeken en kennisdelen. Door vanaf de start te werken met de ‘scan tot polarisatiestrateeg’ en de eigen geformuleerde leervraag(en) wordt de theorie niet alleen gekoppeld aan de praktijk maar ook aan uw eigen professionele identiteit. Dit doen we in 5 bijeenkomsten van 1 dagdeel (met of zonder eten).

Registratie

Dit aanbod ligt ter validering voor bij het Lerarenregister. Schoolleiders kunnen de eigen leervraag(en) te koppelen aan één van de professionaliseringsthema’s van het Schoolleidersregister PO en zo toewerken naar een positieve afronding ten behoeve van herregistreren.

Meer weten?

Wil u meer weten of wilt u deelnemen aan de pilot? Neem contact met ons op.

Coaching

Behoefte aan een aantal gesprekken die u in de reflectieve en ‘nadenk’- modus zet? Met iemand die de dynamiek van het werkveld kent? Die samen met u op zoek gaat naar uw sterke punten, u helpt spiegelen aan de hand van beroepssituaties en die naast het positieve ook kritische en confronterende vragen stelt? Die samen met u dit traject vormgeeft, met o.a. de STERKscan, en daarbij de verbinding kan leggen naar één van de professionaliseringsthema’s? Die ook kan optreden als sparringpartner en inspirator? Gewoon tijd voor uzelf?
 • Getrainde, gecertificeerde coach, bekend met uw werkveld
 • Coachingsplan met concrete doelen en werkwijze
 • Gekoppeld aan een professionaliseringsthema
 • Positief-kritische ondersteuning
 • Bij persoonlijke en professionele vraagstukken

Locatie: in overleg

Duur: in afstemming

Kosten: op aanvraag

Inspiratiediner

Gert Biesta (2016) schreef in ‘Het prachtige risico van onderwijs’ dat het van belang is om notie te nemen van iets ‘dat van buitenaf komt’ en iets ‘radicaal nieuws’ brengt. Bureau STERK reikt u graag iets ter overdenking aan.

Geïnspireerd door ‘Hardee’s personeelsetentjes’ een voorbeeld uit ‘Het Vijfde Discipline Praktijkboek’ van Peter Senge (2008, 9de druk). Deze etentjes werden thuis georganiseerd, zonder agenda, om te praten over dialoog en gemeenschap. Er ontstonden de meest waardevolle verbindingen en ideeën; een beweging, een gemeenschapsaanpak, zo wordt geschreven. Ons ‘thuis’ is een inspirerende locatie waar heerlijk eten geserveerd wordt. Waar u zich in goed gezelschap bevindt van mensen die net als u op zoek zijn naar nieuwe kennis en inzichten, de dialoog en de verbinding naar maatschappelijk en onderwijsgerelateerde thema’s. Bureau STERK voedt u graag!
Meer weten ?
 • Klik hier voor meer informatie.
 • of bel: Jacqueline Sijbring 0345 471370 of mail: jsijbring@bureausterk.nl

Masterclass ‘de kracht van informeel leren’

We leren elke dag in de (beroeps)praktijk door te doen en daarover te praten met anderen. Maar ook door fouten te maken, door te reflecteren, te evalueren en door weer nieuwe dingen uit te proberen en op nog vele andere manieren. Wij laten in de masterclass zien dat informeel leren heel krachtig is, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. We onderbouwen dat vanuit wetenschappelijke inzichten en met voorbeelden uit de (beroeps)praktijk.

We laten zien waarom het zo belangrijk is om te vertrekken vanuit de positieve psychologie en waarom begrippen als autonomie, relatie, competentie en taakgerichtheid sleutelbegrippen zijn bij informeel leren. Maar ook waarom een waarderende onderzoekende houding zo waardevol is in onze huidige maatschappij.

Binnen informeel leren stuurt u uw eigen leerproces door leerervaringen uit de dagelijkse praktijk. U maakt dus uw eigen keuzes met betrekking tot dit leerproces en de afronding hiervan. Maar dat betekent niet dat u er alleen voor hoeft te staan. We laten u zien dat informeel leren kan worden ingebed in formele kaders zodat uw leerervaringen ook kunnen leiden tot certificering en (her)registratie.

De kracht van ‘informeel leren binnen formele kaders’ is dan ook het motto van Bureau STERK.

Wellicht is een aftrap met de masterclass iets voor uw studiedag of een andere bijeenkomst. We verzorgen dit graag voor u!

Lees ook het artikel De waarde van leren buiten de schoolbanken in het blad Kader Primair januari 2018

Trainingen

Bureau STERK verzorgt ook trainingen op diverse gebieden:
 • assessorentraining tot EVC-assessor
 • begeleiderstraining onder meer voor EVC-begeleiding
 • communicatie en feedback
 • examentraining ter voorbereiding op examens taal en rekenen
 • aanbodgericht leertraject ten behoeve van teams
  • een breinvriendelijke leeromgeving
  • van zelfstandig naar zelfsturend leren
  • maatwerk inspelend op uw vragen

Zoekt u na- of bijscholing voor uw team op maat? Wij denken graag met u mee.

Aanbodgerichte leertrajecten

Bureau STERK verzorgt ook aanbodgerichte leertrajecten die passen en aansluiten bij het Samen informeel leren concept. Ook nu wordt gewerkt vanuit de positieve psychologie en aan de hand van de Appreciative Inquiry, er wordt steeds een koppeling naar uw eigen leervraag en de dagelijkse praktijk gemaakt, we maken gebruik van de digitale omgeving en de STERKscan, en er vindt een afronding plaats. Het verschil met het Samen Informeel Leren traject is dat de bijeenkomsten in het teken van interactieve kennisoverdracht staan.

Op dit moment bestaat ons aanbod uit de volgende leertrajecten:

 • Een breinvriendelijke leeromgeving. We weten steeds meer over de werking van het brein. Het is een enorme uitdaging om deze kennis toe te passen in het onderwijs. In dit traject leren leerkrachten in hun aanbod en leeromgeving rekening te houding met de werking van het (kinder)brein.
 • Van zelfstandig naar zelfsturend leren. Eigenaarschap is een item dat steeds vaker aandacht krijgt in het onderwijs. In dit traject leren leerkrachten om kinderen te faciliteren van zelfstandig naar zelfsturend leren. Vanuit onderzoek naar eigen competenties, leren leerkrachten welk interventies ondersteunend zijn.

Bovengenoemde leertrajecten zijn aangeboden bij het Registerleraar om mee te mogen tellen ten behoeve van registratie.

In overleg maken wij een maatwerktraject waarbij we op uw wensen en behoeften inspelen.

Assessorentraining

Competenties beoordelen en rapporteren; een betekenisvolle taak

Leren waarderen en Waarderen leren is de titel van het promotie onderzoek van Ruud Duvekot (2016). Hij toont de waarde van EVC (en gepersonaliseerd leren) aan. Bureau STERK gunt iedereen dat eerder verworven competenties worden gewaardeerd en erkend. Dit zorgt voor een optimale motivatie in het ontwikkeltraject.

Hoe staat het met uw deskundigheid bij het beoordelen van competenties? Bent u een competente beoordelaar? Bent u zich bewust van de valkuilen bij het beoordelen? Bent u op zoek naar een training waarin u leert competenties (nog beter) te beoordelen? Bent u bereid eerst op zoek te gaan naar wat kan een kandidaat, waar is hij/zij goed in?

Het beoordelen van competenties staat volop in de belangstelling. In het beroepsonderwijs worden de prestaties van deelnemers competentiegericht beoordeeld. Dat vraagt van assessoren specifieke deskundigheid op het gebied van beoordelen. In het kader van EVC gaat het vooral om het waarderen van competenties die (grotendeels) zijn behaald op basis van informeel leren. Het competentiegericht beoordelen binnen en buiten het onderwijs stelt specifieke eisen aan de beoordelaar, de assessor. In onze assessorentraining wordt u opgeleid tot basisassessor en via een aanvullende training tot professioneel assessor.

Doelgroep

Deze assessorentraining is voor iedereen met een positief, kritische grondhouding die opgeleid wil worden tot assessor. U heeft minimaal een hbo-achtergrond of vergelijkbaar werk- en denkniveau nodig en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Voor een aantal trajecten geldt dat u hbo+ of wo- werk- of denkniveau nodig heeft.

Werkwijze

De training wordt op basis van de intake op maat gemaakt en bestaat uit een aantal vaste elementen. In de training worden theorie, praktijk en oefenen afgewisseld. De deelnemers werken met voorbeelden uit het eigen vakgebied.

Wat leert u tijdens de training tot basisassessor?

Na het volgen van deze training:

 • kent u de EVC-code en uw taak als assessor
 • kunt u een portfolio/bewijzen beoordelen aan de hand van de VRAAK-criteria
 • kunt u gericht observeren
 • kunt u in het criteriumgericht interview o.a. de STARRT, L(A)SD en TURBO-vragen toepassen
 • werkt u volgens de juiste procedure
 • kunt u de ABC of WACKER-methodiek toepassen
 • kunt u een rapportage schrijven
 • kunt u duidelijke feedforward geven
 • kent u de valkuilen en blinde vlekken van het beoordelingsproces
 • kent u de kwaliteitsrubriek

Indien u hebt voldaan aan de eisen ontvangt u het certificaat van training tot basis assessor.

Opbouw
 • 2 dagen training; (indien al over kennis en ervaring beschikt is het mogelijk om de training in de korten tot 1 dag)
 • 1 assessment met een professioneel assessor meekijken
 • (minimaal) 1 assessment onder supervisie afleggen (minimaal)
 • 3 rapportages worden kritisch beoordeeld
Assessorenregister Bureau STERK

Wilt u opgenomen worden in het assessorenregister van Bureau STERK? Vraag dan om het profiel waaraan u dient te voldoen. In het bezit zijn van een certificaat van training tot basisassessor is een minimale eis.

Training tot expert assessor?

Bij deze vervolgtraining zet u uw eigen assessment op video en voorziet deze van een reflectieverslag, nodigt u één van uw collega-assessoren uit voor observatie en gaat zelf bij een assessment kijken en verwerkt de feedforward en observaties. U vraagt twee collega-assessoren om feedforward op uw rapportages. U bundelt alle verkregen informatie, schrijft een "totaal" reflectie, gevolgd door een ontwikkelplan gekoppeld aan de kwaliteitsrubriek. Tot slot een intervisiebijeenkomst en eindgesprek.

Indien u hebt voldaan aan de eisen ontvangt u het certificaat: expert assessor en kunt u worden opgenomen in het assessorenregister van Bureau STERK.

Instapeis

Minimaal 10-15 assessments voor Bureau STERK hebben afgelegd.

Praktische zaken
 • Start: nader te bepalen
 • Locatie: Culemborg
 • Duur: basis = 2 dagen; expert = eigen tijd en 1 dagdeel
 • Kosten: basis 2 dagen € 850,- ; basis 1 dag € 550,-; professioneel € 550,-
 • Incompany: maatwerkofferte

Begeleiderstraining

Begeleiden; een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelproces

Bureau STERK is van mening dat ook het vullen van het portfolio onderdeel uitmaakt van het ontwikkelen en professionaliseren. De kandidaat levert daarvoor een inspanning en juist deze inspanning het aantonen van het ‘bewust bekwaam’ zijn, is leerzaam en is van waarde. De rol van een deskundig begeleider is daarbij van groot belang. Deze enthousiasmeert, stimuleert, inspireert en motiveert de kandidaat. Geeft gevraagd en ongevraagd feedforward om zo het leerproces zo optimaal mogelijk, binnen de afgesproken tijd, te ondersteunen.

Doelgroep

Deze training is vooral bedoeld voor personen die EVC-kandidaten willen begeleiden bij het samenstellen van hun ePortfolio in het kader van EVC. Het kan zijn dat u dit doet als praktijk- of werkbegeleider, of als externe (werk)coach. Hoewel het samenstellen van een portfolio de taak en verantwoordelijkheid is van de kandidaat, is goede begeleiding essentieel in het ontwikkeltraject. Begeleiders van Bureau STERK zien eerst wat de kandidaat kan en goed doet om aansluitend vragen te stellen, tips, adviezen, voorbeelden aanreiken. Feedforward is een essentieel onderdeel van het begeleidingsproces en ook iets waar iedere EVC-kandidaat recht op heeft.

Past deze rol u?

Werkwijze

De training wordt op basis van de intake op maat gemaakt en bestaat uit een aantal vaste elementen. In de training worden theorie, praktijk en oefenen afgewisseld. De deelnemers werken met voorbeelden uit het eigen vakgebied.

Wat leert u tijdens de training tot begeleider? Na het volgen van deze training:

 • kent u de EVC-code en uw taak als begeleider
 • kunt u een portfolio/bewijzen beoordelen aan de hand van de VRAAK-criteria
 • kunt u een STARR(T)-formulier invullen
 • kunt u duidelijke, opbouwende feedforward geven
 • kunt u werken met het ePortfolio
 • kunt u kandidaten begeleiden volgens de juiste procedure
 • kunt u (aan en kandidaat) uitleggen hoe de EVC-procedure in elkaar zit

Indien u hebt voldaan aan de eisen ontvangt u het certificaat van training tot basis begeleider.

Examentraining

Is het al weer enige tijd geleden sinds je een toets of examen hebt gemaakt en wil je weten wat je te wachten staat? Dan is deze examentraining iets voor jou.
Doelgroep
Deze training is voor iedereen die zich goed wil voorbereiding op de toetsing of het examen van Nederlands en/of Engels en/of rekenen.
Werkwijze
In de training worden theorie, praktijk en oefenen afgewisseld. Er wordt gewerkt aan de hand van oefentoetsen.
Wat leert u tijdens de examentraining?
In deze training komend de volgende onderwerpen aan de orde
 • wat is het niveau, wat moet ik kennen en kunnen
 • inschatting van het eigen niveau
 • technische informatie over de toetsen
 • oefenen met een voorbeeldtoets lezen
 • idem luisteren
 • idem schrijven
 • idem spreken en gesprekken
 • idem rekenen
 • hoe wordt beoordeeld?
Opbouw
duur: 3 uur per vak
Praktische zaken
 • start: nader te bepalen
 • locatie: Culemborg of incompany
 • kosten individueel: € 125 per vak (minimaal 5 deelnemers);
 • kosten incompany: € 600 per vak (max 8 deelnemers)

Het STERK platform

kennisdeling en ontmoeting voor professionals

In onze missie schrijven we dat we mensen en organisaties willen ondersteunen en faciliteren bij het optimaal gebruikmaken van aanwezige talenten en competenties en deze verder ontwikkelen. Vanuit deze gedachte hebben we het STERK platform ontwikkeld.  

Het STERK platform is een digitale – besloten – omgeving waarin professionals hun eigen ontwikkeling kunnen vormgegeven, vastleggen en monitoren, inspiratie kunnen opdoen en zelf anderen inspireren, kennisdelen, met en van elkaar leren; het is een ontmoetingsplek voor professionals. Door het creëren van een eenvoudige digitale omgeving waarin u als professional zelfsturend kunt zijn hopen we ons steentje bij te dragen aan een krachtige beroepsgroep. Een beroepsgroep die gelooft in ‘samen STERKer in ontwikkelen en professionaliseren’. 

In het STERK platform kunt u met één inlog de STERKscan, uw eigen ePortfolio en het kennis platform bereiken. U kunt met één druk op de knop eenvoudig berichten en producten met elkaar delen, vragen aan elkaar stellen en uw STERKscan delen. Ook biedt het platform de mogelijkheid om een agenda te versturen en notulen op een vaste plek bewaren; met één druk op de knop bereikt u iedereen die in de groep is toegelaten of die u toegang hebt gegeven. In uw eigen ePortfolio legt u uw eigen ontwikkeling vast; slaat u uw bewijzen op; een verzamelplek en daarmee direct te gebruiken in gesprekscycli en/of (her)registratie. Het ePortfolio is en blijft van u.

Kortom: het STERK platform is de digitale omgeving voor professionals waarbinnen u eenvoudig met elkaar in contact staat en u uw eigen ontwikkeling kunt vormgegeven en monitoren. 

Naast de groepen 'samen informeel leren' gaat nu ook het eerste Samenwerkingsverband aan de slag binnen het STERK platform.


Broer van der Hoek levert bij elke SIL-groep een bijdrage als filosoof

‘Ik kan niemand iets leren, ik kan iemand alleen laten nadenken’

Socrates (470-399 v.C.)

Ik heb de filosofielessen van Broer als zeer inspirerend ervaren. Hij stelde vragen waar ik even stil van werd, over na moest en wilde denken en die mij de ruimte gaf om te reflecteren op je eigen handelen.

Arjan Bosscher, schoolleider ZMLK de Meentschool