EVC, diplomeren, certificeren, en (her)registreren

U heeft een mbo- of hbo-diploma of (ervarings)certificaat nodig omdat:
 • u wilt laten zien over welke competenties (kennis, vaardigheden en houding) u beschikt op mbo of hbo of hbo-plus niveau?
 • het een vereiste is om in een beroepsregister te kunnen worden opgenomen zoals het BIG-register, het SKJ, het SRPO of het toekomstige register voor ervaringsdeskundigheid?
 • u een bewijs nodig hebt van uw ontwikkeling in het kader van herregistratie? Bijvoorbeeld voor het schoolleidersregister?
Bureau STERK is een erkend instituut als het gaat om Erkennen van Verworven Competenties (EVC) en om professioneel valideren (herregistratie Schoolleidersregister PO). We zijn specialisten in het ontwikkelen en professionaliseren en hebben daardoor al veel functie- en competentieprofielen ontwikkeld.

De eerste EVC-trajecten voor SPH, hbo-v en docenten 2e graads zijn van start gegaan.


Bureau STERK is een erkend EVC-bureau. We zijn opgenomen in het register van het Nationaal Kenniscentrum EVC.


Inmiddels zijn zo'n 150 schoolleiders opgenomen in het schoolleidersregister op basis van een EVC-traject van Bureau STERK.


Hebt u zich ontwikkeld en wilt u deze ontwikkeling laten beoordelen? Dat kan via Bureau STERK. We zijn door het schoolleidersregister po erkend als professioneel beoordelaar.

Basisregistratie schoolleidersregister po


Schoolleider ontvangt ervaringscertificaat voor registratie in schoolleidersregister PO. Inmiddels hebben meer dan 150 schoolleiders zich dankzij ons EVC-traject kunnen laten registreren. Velen van hen zijn inmiddels bezig met hun herregistratie, ook hiervoor werken ze samen met Bureau STERK.

Herregistratie schoolleiders po

Bestuurder Freek Prins kijkt toe als schoolleider Marco Fennema zijn certificaat voor herregistratie ondertekent. 

EVC biedt perspectief!

Beschikt u  over de nodige (werk)ervaring en heeft u niet de juiste kwalificatie voor de functie die u uitoefent? Dan is EVC de oplossing voor u. EVC staat voor ‘Erkennen van Verworven Competenties' en een EVC-rapport 'het ervaringscertificaat' laat zien wat u in huis heeft. Bij Bureau STERK kunt u terecht voor zowel de arbeidsmarktroute als de onderwijsroute. De arbeidsmarktroute leidt tot een erkend vakbekwaamheidsbewijs of een branchecertificaat. De onderwijsroute tot een erkend mbo-/hbo diploma.

Voor het vakbekwaamheidsbewijs en het branchecertificaat dient u aan te tonen dat u beschikt over de beroepscompetenties. 

Voor het mbo-diploma dient u de beroepscompetenties te beheersen en daarnaast ook te voldoen aan de eisen voor de generieke onderdelen: taal, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Voor het hbo-diploma (getuigschrift) dient u beroepscompetenties te beheersen. Op basis hiervan kunt via EVC voor onderdelen (modules) in de propedeuse en hoofdfase vrijstellingen behalen. De afstudeerfase dient u altijd via de opleiding af te afronden.

Het ervaringscertificaat is een initiatief van de Rijksoverheid (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en de sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid. Bureau STERK is als erkend EVC-bureau opgenomen in het register. Tot 1 januari 2018 werd dat register nog bijgehouden door DUO, de erkenningen lopen nu via het Nationaal Kenniscentrum EVC.

We verzorgen tal van EVC-trajecten op verschillende niveaus, van mbo tot hbo+. Op de pagina 'EVC-trajecten Bureau STERK' vindt u een overzicht trajecten die we verzorgen. Staat het traject waarin u geïnteresseerd bent er niet bij? Neem dan contact met ons op, de kans is groot dat we u kunnen helpen en anders kunnen doorverwijzen.
Wilt u een vrijblijvend EVC-intakegesprek?

Voor een aantal EVC-trajecten is een specifieke brochure ontwikkeld. U kunt deze brochures hier downloaden:

Brochure EVC voor schoolleiders

Brochure EVC Ervaringsdeskundigheid

Brochure EVC Waterschappen

Brochure EVC - 2e graads

Brochure EVC - LOI en Bureau STERK


Meer weten?

Neem contact met ons op.

Voordelen

Voordelen voor de werknemer
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en competenties en erkenning daarvoor
 • Perspectief en handvatten bij verdere ontwikkeling
 • Niet naar school hoeven voor iets dat u al beheerst
 • Flexibele en persoonlijke benadering, maatwerk
 • Betere positie op de arbeidsmarkt
 • Alle bewijzen (informeel en formeel) worden meegewogen
 • Vrijstelling (voor delen bij mbo) van een opleiding
 • Opname in register (schoolleiders, SKJ, ...)
 • Snelle route naar diploma
 • Lagere opleidingskosten
Voordelen voor de werkgever
 • Stimuleren van duurzaam inzetbaarheid
 • Serieus nemen van werknemer door erkennen en waarderen van eerder verworven competenties
 • Benutten talenten en competenties
 • Gemotiveerd personeel met meer zelfvertrouwen
 • Blijk van goed werkgeverschap
 • Besparing van opleidingskosten
 • Onderdeel van goed HR-beleid
 • Betere concurrentiepositie
 • Voldoen aan kwaliteitseisen
 • Gerichte ontwikkeling van medewerkers
 • Gebruik van subsidies (fondsen)

Onze EVC-procedure

Bureau STERK is een erkend EVC-aanbieder en verzorgt EVC-procedures voor mbo/hbo- en branchestandaarden. Een EVC-procedure kent een aantal vaste onderdelen: intake, portfolio, assessment en rapportage. Bij Bureau STERK is EVC maatwerk en de stappen worden in overleg met de opdrachtgever ingevuld. Wij werken vanuit een positieve insteek en een waarderende benadering. Hieronder kunt u lezen hoe onze EVC-procedure eruitziet.
Voorlichting
Via onze website www.bureausterk.nl kunnen kandidaten informatie verkrijgen over onze EVC-trajecten. Daarnaast verzorgen we graag voorlichtingsbijeenkomsten. Dit kan bij ons op kantoor maar voor groepen kandidaten kan dit ook op locatie.
Aanmelding
U meldt zich (vrijblijvend) aan via www.evcbureausterk.nl, vult uw gegevens in en vervolgens maakt u een competentiescan die aansluit bij de (opleidings)standaard die u gekozen hebt.
Intake en advies
Zodra uw aanmelding bij ons binnen is nemen we contact op om een afspraak te maken voor het intakegesprek om samen met u te bepalen of het traject zinvol is en zo ja, hoe het traject eruit moet gaan zien. Bij aanmelding van groepen (vanaf 5 kandidaten) kan de intake ook op locatie plaatsvinden.
Als een EVC-traject past bij uw (loopbaan)doel, wensen en behoeften stellen we een overeenkomst op en na ondertekening van de overeenkomst ontvangt u de inloggegevens voor uw persoonlijke e-portfolio.
Portfolio opbouwen
Via het e-portfolio gaat u aan de slag met het verzamelen van bewijzen. Bij het verzamelen van bewijzen gaat het om het opstellen van verslagen van de werkzaamheden die u hebt uitgevoerd, dit doen we aan de hand van de STARR(T)-methodiek. Daarnaast levert u beroepsproducten aan zoals door u opgestelde plannen, rapportages, feedback van collega’s, ontwikkelde producten en functioneringsverslagen, en ook maar certificaten en diploma’s. U wordt bij het samenstellen van uw portfolio (online) begeleid door een ervaren en (inhouds)deskundige, onafhankelijk en gecertificeerd EVC-begeleider van Bureau STERK.
Toetsing (alleen mbo)
Indien u in aanmerking wil komen voor een mbo-diploma, moet ook uw taal en rekenvaardigheid worden beoordeeld. Dit gebeurt in twee stappen: via het Instellingsexamen en het Centraal Examen. Bij deze examens worden de onderdelen: Nederlands, rekenen en Engels beoordeeld. (Engels: alleen niveau 4 en een aantal niveau 3 opleidingen).
Het instellingsexamen wordt verzorgd door Bureau STERK aan het begin van het EVC-traject, het Centraal Examen wordt, na afloop van het EVC-traject, verzorgd door de opleider die het ervaringscertificaat verzilvert.
Assessment
Als uw portfolio klaar is wordt het voor beoordeling voorgelegd aan de assessor, een vakinhoudelijk, onafhankelijk en gecertificeerd expert. De assessor beoordeelt eerst uw portfolio en voert vervolgens een gesprek ‘criteriumgericht interview' (cgi) met u over uw portfolio. Dit gesprek duurt in de regel 1 tot 1,5 uur en wordt afgenomen op uw werkplek, als dat niet mogelijk is zoekt de assessor in overleg met u een alternatieve locatie. Op basis van de beoordeling van uw portfolio en het cgi bepaalt de assessor voor welke onderdelen u wel/niet hebt voldaan aan de eisen.
Rapportage: het ervaringscertificaat
Op basis van de resultaten stelt de assessor de rapportage op, het Ervaringscertificaat. In de rapportage is beschreven voor welke onderdelen u hebt voldaan aan de eisen, met een onderbouwing, conclusie en ook aanbevelingen over vervolgstappen zoals de verzilvering, (her) registratie en verdere ontwikkeling.

Kosten en Subsidie

EVC is maatwerk, de prijzen (ex. btw) die we hieronder noemen zijn dan ook indicatief.

Prijsindicatie
EVC-procedures op mbo-niveau 2 en 3
 • vanaf € 1.602,50
 • dossier t.b.v. verzilvering € 110,-
 • afname instellingsexamen Nederlands € 220,-

EVC-procedures op mbo-niveau 4

 • vanaf € 1.800,- 
 • dossier t.b.v. verzilvering € 110,-
 • afname instellingsexamen Nederlands en Engels € 220,- per taal
EVC-procedures op hbo-niveau
 • vanaf € 1.358,- (incl. beoordeling van 1 module, STERKscan en 2 uur begeleiding) en € 112,50 per module extra
EVC-procedure vakbekwaam hbo jeugd- en gezinsprofessional
 • vanaf € 1.820,-
EVC-procedures schoolleiders
 • schoolleider PO € 3.320,-. (Incl. STERKscan en 3 uur begeleiding € 3.650,-)
 • verkort traject schoolleider PO € 1.550,- (Incl. STERKscan en 1 uur begeleiding € 1.660,-)
Voor organisaties die meerdere kandidaten tegelijk aanleveren maken we graag een offerte op maat. Het voordeel zit dan vooral in het beperken van reizen door bijeenkomsten op locatie of incompany te verzorgen. Dit scheelt de organisatie en de medewerker in reistijd en daarmee kosten.

Subsidie
Als het EVC-traject wordt betaald kan het zijn dat de werkgever in aanmerking komt voor subsidies vanuit opleidings- en ontwikkelingsfondsen en brancheverenigingen. In steeds meer cao’s is het recht op EVC vastgelegd. Verschillende branches en fondsen vergoeden de kosten van het EVC-traject geheel of gedeeltelijk. Informeer bij uw branche/sector naar de mogelijkheden of zoek het op in uw cao.

Als u de kosten zelf moet betalen kunt u sommige kosten aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting ‘aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven’. Zie ook hier.
Als u werkzoekend bent kunt u bij uw gemeente of het UWV informeren naar de vergoedingen.
Ook voor werkgevers zijn er mogelijkheden om een bijdrage aan te vragen. Een aantal voorbeelden: OTIB (installatie), OOM (metaal), A+O-fonds gemeenten, A+O-fonds rijk (rijksoverheid), SectorplanPlus(zorg en welzijn), ECM (meubelbranche), professionaliseringsplan VO (voortgezet onderwijs). Informeer bij de branche waar bent aangesloten naar de mogelijkheden.


Meer weten?
Neem contact met ons op.

EVC-trajecten Bureau STERK

Bureau STERK is een erkend EVC-bureau voor veel EVC-procedures op verschillende niveaus: mbo, hbo, hbo+ en branche-niveau en in verschillende domeinen. In het overzicht hieronder zijn de veelvoorkomende trajecten opgenomen. We hebben daarbij een ordening naar domeinen aangehouden. Staat de procedure of opleidingsstandaard waarin u geïnteresseerd bent er niet tussen? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Hbo+ niveau (branchestandaard)
Hbo (valideringstraject – leidt tot vrijstellingen)
 • leraar basisonderwijs - PABO
 • leraar tweedegraads Nederlands (download: Brochure EVC - 2e graads)
 • leraar tweedegraads Engels
 • leraar tweedegraads: generieke vakken
 • leraar Gezondheidszorg en Welzijn
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Hbo-niveau (branchestandaard)
 • landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg D
 • vakbekwaam hbo jeugd- en gezinsprofessional
 • Commtop 


Mbo
zorg, welzijn en onderwijs
 • zorghulp (mbo-niveau 1)
 • helpende zorg en welzijn (mbo-niveau 2)
 • verzorgende IG (mbo-niveau 3)
 • mbo-verpleegkundige (mbo-niveau 4)
 • doktersassistent (mbo-niveau 4)
 • medewerker maatschappelijke zorg (mbo-niveau 3)
 • persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (mbo-niveau 4)
 • persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (mbo-niveau 4)
 • pedagogisch medewerker 3 kinderopvang (mbo-niveau 3)
 • pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg (mbo-niveau 4)
 • gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang (mbo-niveau 4)
 • praktijkbegeleider (mbo-niveau 4)
 • sociaal-cultureel werker (mbo-niveau 4)
 • sociaal-maatschappelijke dienstverlener (mbo-niveau 4)
 • onderwijsassistent (mbo-niveau 4)
informatie en communicatietechnologie
 • ICT-beheerder (mbo-niveau 4)
 • Medewerker beheer ICT (mbo-niveau 3)
 • Medewerker ICT (mbo-niveau 2)
 • Netwerkbeheerder (mbo-niveau 4)
transport, scheepvaart en logistiek
 • logistiek medewerker (mbo-niveau 2)
 • logistiek teamleider (mbo-niveau 3)
 • logistiek supervisor (mbo-niveau 4)
techniek
 • Monteur elektrotechnische installaties
 • Leidinggevende monteur elektrotechnische installaties
 • Eerste monteur werktuigkundige installaties
 • Servicemonteur installatietechniek
 • Servicetechnicus installatietechniek
 • Eerste monteur werktuigkundige installaties woning
 • Werkvoorbereider installaties
 • Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen
 • Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit
 • Monteur elektrotechnische installaties
 • Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen
 • Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit
 • Eerste monteur datadistributie
 • Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie
 • Eerste monteur laagspanningsdistributie 
 • Eerste monteur middenspanningsdistributie
 • Monteur datadistributie
 • Monteur gas-, water- en warmtedistributie
 • Monteur laagspanningsdistributie
 • Monteur middenspanningsdistributie
 • Technicus data
 • Technicus elektrotechniek
 • Technicus gas
 • ......

economie en administratie
 • bedrijfsadministratief medewerker (mbo-niveau 2)
 • secretarieel medewerker (mbo-niveau 2)
 • commercieel medewerker binnendienst (mbo-niveau 3)
 • financieel administratief medewerker (mbo-niveau 3)
 • juridisch medewerker openbaar bestuur (mbo-niveau 4)
 • juridisch medewerker zakelijke dienstverlening (mbo-niveau 4)
 • medewerker personeel en arbeid (mbo-niveau 4)
 • directiesecretaresse/managementassistent (mbo-niveau 4)
 • juridisch secretaresse (mbo-niveau 4)
 • secretaresse (mbo-niveau 3)
veiligheid en sport
 • sport- en bewegingscoördindator /BOS-medewerker (mbo-niveau 4)
 • sport- en bewegingsleider (mbo-niveau 3)
 • sport- en bewegingsbegeleider (mbo-niveau 2)
horeca en bakkerij
 • gespecialiseerd kok (mbo-niveau 4)
 • kok (mbo-niveau 2)
 • leidinggevende keuken (mbo-niveau 4)
 • zelfstandig werkende kok (mbo-niveau 3)
 • zelfstandig werkend gastheer/-vrouw (mbo-niveau 3)
Branchestandaarden (mbo-niveau)
 • landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg A
 • landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg B
 • landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg C
Functieprofiel (door ons ontwikkeld)
 • Peer Professional – Ervaringsdeskundigheid (download: Brochure EVC Ervaringsdeskundigheid)
 • Burg- en sluiswachter (mbo niveau 3)
 • Operator camera-inspectie (mbo niveau 4)
 • Senior medewerker uitvoering (mbo niveau 2)
 • Specialist inspectie (mbo niveau 3)
 • Specialist storingsdienst (mbo niveau 3)
 • LC en LB docent

Verzilvering?

Indien is gebleken dat u onderdelen van de opleidingsstandaard beheerst, kunt u kiezen voor verzilvering van uw ervaringscertificaat. Verzilvering kan leiden tot vrijstelling voor onderdelen van de opleiding of zelfs voor de hele opleiding. De examencommissie van de opleiding beslist hierover. Wij hebben vooraf goede en heldere afspraken gemaakt met verschillende erkende mbo- en hbo-opleidingen.

Let wel: Bureau STERK kan en mag uw aanvraag voor verzilvering niet indienen. Dit dient u zelf te doen, of uw organisatie als daarover afspraken zijn. Wel kunnen we u adviseren en ondersteunen en doen dat graag.

Verzilvering kan ook leiden tot (her)registratie. Dit geldt bijvoorbeeld voor het schoolleidersregister PO en voor het SKJ-register. Ook voor deze vorm van verzilvering is Bureau STERK erkend en we kunnen u ook ondersteunen bij het verzilveren van uw ervaringscertificaat.

Aan het verzilveren zijn kosten verbonden. Deze verschillen per opleider. 

Diploma? Of een vakbekwaamheids- of competentiebewijs? 
Een Ervaringscertificaat kan alleen verzilverd worden tot diploma als de kandidaat ook examen voor taal en rekenen doet (instellings- en centraal examen) maar is het doen van examen altijd van toegevoegde waarde? Vaak is het voldoende dat de kandidaat (of diens werkgever) weet welke beroepscompetenties erkend zijn. De score voor taal en rekenen heeft dan geen toegevoegde waarde. Voor die situaties kunt u kiezen uit een erkend: vakbekwaamheidsbewijs en competentiebewijs. Kijk voor meer informatie op die pagina op onze site.

Kwaliteitskeurmerk en ISO-standaard

 Als EVC-bureau staan we voor kwaliteit, een positief kritische aanpak en maken we waar wat we beloven. Bij de uitvoering van EVC-trajecten werken we volgens de EVC-Kwaliteitscode. Onderdeel van deze code is dat we periodiek worden beoordeeld op het naleven van deze code. Net als bij alle eerdere beoordelingen is ook nu - 21 oktober 2020 - door Hobéon vastgesteld dat we voldoen aan de kwaliteitseisen. We zijn opgenomen in het register van het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Bureau STERK werkt al jaren tot tevredenheid met een digitale producten en EVC-omgevingen van Paragin die buitengewoon klantvriendelijk zijn. Deze zijn getoetst en goed bevonden door LRQA (onderdeel van de Lloyd’s Register Group) voldoen aan de ISO 27001-standaard.

Aanmelden en informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.
Wilt u een vrijblijvend EVC-intakegesprek?
 • Meld u dan hier aan voor EVC (alle trajecten m.u.v. schoolleiders)
 • Meld u dan hier aan voor EVC voor schoolleiders po

Professioneel valideren / beoordelen

Heeft u al een professionele ontwikkeling doorgemaakt, doordat u bijvoorbeeld een project heeft geleid of verandering in gang heeft gezet? Kunt u uw ontwikkeling bewijzen aan de hand van de competenties? Dan is professioneel valideren/beoordelen iets voor u!

Waarderen van ontwikkelen achteraf
Het principe van valideren van persoonlijke ontwikkeling vertoont veel gelijkenissen met de beoordeling (validering) in het kader van EVC en is onze core business. We maken gebruik van een mix aan beoordelingsinstrumenten om tot een beoordeling te kunnen komen. Door toelating in het schoolleidersregister is bepaald dat u over minimaal het juiste basisniveau beschikt. Bij herregistratie staat vooral de volgende vraag centraal: heeft u een substantiële ontwikkeling doorgemaakt? Daarbij is uw eigen ambitie en leervraag leidend binnen de context van het door u gekozen professionaliseringsthema. Aan u als professional om aan te tonen dat en hoe die ontwikkeling heeft plaatsgevonden, waarbij ‘het hogere orde denken’ veel aandacht krijgt.

Duidelijk en op uw eigen manier
U vult geheel op eigen wijze uw portfolio of levert de stukken aan die uw ontwikkeling zichtbaar maken. Onze assessor is benieuwd naar de nieuwe inzichten die het u opgeleverd heeft, welke dilemma’s u tegen bent gekomen en welke keuzes u hebt gemaakt. Hoe en met wat heeft u zich laten 'voeden'? Kortom: de onderbouwde ‘waarom en waarom zo’-vraag. Bureau STERK is door het schoolleidersregister erkend als professioneel beoordelaar. Dit betekent dat u onze certificaten kunt gebruiken bij uw herregistratie.

Op de foto: bestuurder Freek Prins kijk toe als directeur Marco Fennema zijn certificaat voor herregistratie ondertekent.

Expert assessoren
Bureau STERK beschikt over een ruim bestand van professionele en gecertificeerde assessoren. Allen kennen de dynamiek van het onderwijs en zijn veelal zelf schoolleider (geweest). Daarnaast beschikken ze over inhoudelijke expertise met betrekking tot een of meer professionaliseringsthema’s. Juist bij de professionaliseringsthema’s is het van belang om goed door te vragen op reflectie en verdieping. Onze assessoren zijn daartoe in staat.

En tot slot, maar wellicht nog wel het belangrijkst: Bureau STERK doet dit werk met bijzonder veel plezier, het biedt enorm veel voldoening om een steentje bij te dragen aan de professionalisering van individuele schoolleiders en daarmee het onderwijs.

Meer weten?

Stappenplan

 • Stap 1: U meldt zich bij Bureau STERK aan. Mail: jsijbring@bureausterk.nl of bel 0345-471370.
 • Stap 2: U ontvangt een offerte; bij akkoord stuurt u deze getekend en gescand retour. De offerte bevat tevens het beoordelingskader en de procedure.
 • Stap 3: U ontvangt een uitnodigingsmail voor de STERKscan – uw professionele identiteit in beeld. Dit is het startpunt van het criteriumgericht interview (cgi).
 • Stap 4: In overleg met Bureau STERK wordt bepaald hoe de afspraak met de assessor tot stand komt en of deze op locatie of in Culemborg plaatsvindt.
 • Stap 5: U levert uiterlijk een week van te voren de gevraagde documenten aan, via een portfolio of anderszins.
 • Stap 6: U heeft een gesprek (criteriumgericht interview) van 1 tot 1,5 uur. U start met een korte presentatie (5-10 min) van de STERKscan.
 • Stap 7: Aansluitend vindt de terugkoppeling plaats en bij goed gevolg ontvangt u direct het certificaat ten behoeve van herregistratie.

Kosten

Het laten waarderen van een professionaliseringsthema kost € 775,-.

Begeleiding/sparren: € 150,- per uur.

Vakbekwaamheidsbewijs en competentiebewijs

Ervaringscertificaat

Een Ervaringscertificaat geeft aan het einde van een EVC-procedure de leer-, werk- en levenservaring gevalideerd weer in de vorm van een rapportage. Het rapport vormt de basis voor de erkenning die kan plaatsvinden via verzilvering door een onderwijsinstelling. De verzilvering kan leiden tot vrijstelling van delen van de opleiding op mbo of hbo-niveau, waardoor iemand via een verkort opleidingstraject een erkend mbo- of hbo-diploma kan halen. Op mbo-niveau is het zelfs zo dat – als iemand voldoet aan alle eisen – hij of zij rechtstreeks gediplomeerd kan worden zonder dat er nog aanvullende scholing nodig is. Voor een mbo-diploma moet iemand ook voldoen aan de eisen met betrekking tot taal, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Veel werkgevers en werknemers zien het belang van een leven lang leren en onderschrijven de waarde van goed gekwalificeerd personeel. Dat is één van de redenen waarom veel organisaties en bedrijven EVC – Erkennen Verworven Competenties – een goede manier van ontwikkelen en professionaliseren vinden. Werkgevers en -nemers die wel inzicht willen in de vakbekwaamheid, maar niet per se een diploma willen  kunnen nu ook kiezen voor de afgifte van een vakbekwaamheidsbewijs.

Vakbekwaamheidsbewijs

Het Vakbekwaamheidsbewijs is een gewaarmerkt getuigschrift dat wordt verstrekt aan een kandidaat op basis van een ervaringscertificaat. Voorwaarde is wel dat de EVC-procedure is gebaseerd op een onderwijsstandaard of een erkende branchestandaard. Het Vakbekwaamheidsbewijs maakt de gevalideerde en erkende ervaring in een oogopslag zichtbaar. Daarmee wordt duidelijk waarvoor iemand vakbekwaam is. Het Vakbekwaamheidsbewijs vormt een zelfstandig waardedocument voor arbeidsmarktdoeleinden.

Uitsluitend Ervaringscertificaten opgesteld door een erkende EVC-aanbieder kunnen in het register worden opgenomen. Registratie is van belang in het kader van fraudebestrijding en kan onder meer van belang zijn voor raadpleging en verificatie door werkgevers en examencommissies.

Competentiebewijs

Het Competentiebewijs hoort bij de Beroepsoverstijgende Competentiestandaard. Deze standaard is bedoeld voor werknemers om te bepalen over welke generieke competenties men beschikt die van belang zijn in het kader van een mogelijke transfers naar een ander beroep, werk in een andere sector en dergelijke. Voor werkgevers kunnen de resultaten van een dergelijke EVC-procedure van belang zijn omdat het inzicht geeft in de inzetbaarheid van een (potentiële) werknemer. 

De Ervaringscertificaten die in het kader van een EVC-procedure bij deze standaard worden opgesteld dienen in het register voor Ervaringscertificaten te worden geregistreerd. Onderdeel van de EVC-rapportage is het Competentiebewijs Arbeidsmarktroute. Op basis van het ervaringscertificaat wordt aan de kandidaten door het Nationaal Kenniscentrum EVC een Competentiebewijs toegekend. Daarop wordt weergeven over welk beroepsoverstijgend competentieniveau de kandidaat beschikt, welke competenties erkend zijn en welke competenties nog ontwikkelbaar zijn. 

Functie- of competentieprofielen

Goed uitgewerkte competenties bieden de medewerker handvatten om het gewenste gedrag te tonen dat hoort bij het succesvol uitoefenen van een bepaalde functie of taak. In de praktijk zien we vaak dat taken en functies niet helder omschreven zijn. Bureau STERK kan samen met medewerkers en leidinggevenden een beroepscompetentieprofiel opstellen.
Competentie
Onder competentie verstaan we: het vermogen van een persoon om kennis, vaardigheden en attituden die relevant zijn voor een bepaalde beroepssituatie zodanig in te zetten, dat daarmee adequaat handelen in die beroepssituatie mogelijk wordt. In een competentieprofiel wordt beschreven welke taken en handelingen iemand in een bepaalde functie of beroep moet kunnen uitvoeren en welke kennis, vaardigheden en attituden daarbij nodig zijn. Het profiel gaat in de regel uit van een vakvolwassen werknemer die al enkele jaren in het beroep actief is. Bureau STERK kan zo'n profiel opstellen.
Doelen competentieprofiel
Een functie- of (beroeps)competentieprofiel kan verschillende doelen dienen:
 • het kan een hulpmiddel zijn bij functiewaardering
 • het kan gebruikt worden voor verdere professionalisering van werknemers
 • het kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van EVC-instrumenten waarmee de beheersing van de beroepscompetenties in kaart kan worden gebracht
 • het kan worden gebruikt als voorlichtingsmateriaal
Recente voorbeelden van door ons ontwikkelde (beroeps)competentieprofielen
In samenwerking met Kwintes hebben we het volgende profiel ontwikkeld:
In opdracht van Waternet, Amsterdam, hebben we de volgende profielen ontwikkeld:
 • brug- en sluiswachter
 • operator camera inspectie
 • senior medewerker uitvoering
 • specialist storingsdienst
 • specialist inspectie
Wij hebben ook een procedure ontwikkeld om werk- en denkniveau van medewerkers te kunnen beoordelen. Kijk voor meer informatie bij scans, testen en toetsen.

Op de de eerste medewerkers van Waternet afdeling Leidingwerken, die hun ervaringscertificaat hebben ontvangen:
Deler Abdelkarim (2 v l), Joop de wit (midden), Volkert Keelen (2e v r) en René Baars (1e v r).


Bureau STERK heeft bij Waternet, bij de afdeling Reiniging, Inspectie en Onderhoud van de sector Afvalwatering, EVC-trajecten verzorgd. 

In het artikel Van EVC naar ROC leest u hoe dit verlopen is en hoe vier medewerkers op basis van hun ervaringscertificaat een verkorte opleiding konden volgen en inmiddels hun mbo-4 diploma in handen hebben. 

Diploma-uitreiking bij Pameijer

Medewerkers van zorginstelling Pameijer hebben zojuist hun mbo-diploma ontvangen op basis van hun EVC-traject bij Bureau STERK.