NIEUW: Vakbekwaamheidsbewijs en competentiebewijs

Ervaringscertificaat

Een Ervaringscertificaat geeft aan het einde van een EVC-procedure de leer- werk en levenservaring gevalideerd weer in de vorm van een rapportage. Het rapport vormt de basis voor ‘de erkenning’ die kan plaatsvinden via verzilvering door een onderwijsinstelling. De verzilvering kan leiden tot vrijstelling van delen van de opleiding op mbo of hbo-niveau waardoor iemand via een verkort opleidingstraject een erkend mbo of hbo-diploma kan halen. Op mbo-niveau is het zelfs zo dat - als iemand voldoet aan alle eisen - hij of zij rechtstreeks gediplomeerd kan worden zonder dat er nog aanvullende scholing nodig is. Voor een mbo-diploma moet iemand ook voldoen aan de eisen met betrekking tot taal, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Veel werkgevers en werknemers zien het belang van een leven lang leren en onderschrijven de waarde van goed gekwalificeerd personeel. Dat is één van de redenen waarom veel organisaties en bedrijven EVC – Erkennen Verworven Competenties - een goede manier van ontwikkelen en professionaliseren vinden. Werkgevers en -nemers die wel inzicht willen in de vakbekwaamheid, maar niet per se een diploma willen op basis van EVC kunnen nu ook kiezen voor de afgifte van een vakbekwaamheidsbewijs.

Vakbekwaamheidsbewijs

Het Vakbekwaamheidsbewijs is een gewaarmerkt getuigschrift dat wordt verstrekt aan een kandidaat op basis van een ervaringscertificaat. Voorwaarde is wel dat de EVC-procedure is gebaseerd op een onderwijsstandaard of een erkende branchestandaard. Het Vakbekwaamheidsbewijs maakt de gevalideerde en erkende ervaring in een oogopslag zichtbaar. Daarmee wordt duidelijk waarvoor iemand vakbekwaam is. Het 'Vakbekwaamheidsbewijs' vormt een zelfstandig waardedocument voor arbeidsmarktdoeleinden.

Uitsluitend Ervaringscertificaten opgesteld door een erkende EVC-aanbieder kunnen in het register worden opgenomen. Registratie is van belang in het kader van fraudebestrijding en kan onder meer van belang zijn voor raadpleging en verificatie door werkgevers en examencommissies.

Competentiebewijs

Het competentiebewijs hoort bij de Beroepsoverstijgende Competentiestandaard. Deze standaard is bedoeld om voor werknemers te bepalen over welke generieke competenties men beschikt die van belang zijn in het kader van een mogelijke transfers naar een ander beroep, werk in een andere sector en dergelijke. Voor werkgevers kunnen de resultaten van een dergelijke EVC-procedure van belang zijn omdat het inzicht geeft in de inzetbaarheid van een (potentiële) werknemer. 

De Ervaringscertificaten die in het kader van een EVC-procedure bij deze standaard worden opgesteld dienen in het register voor Ervaringscertificaten te worden geregistreerd. Onderdeel van de EVC-rapportage is het Competentiebewijs Arbeidsmarktroute. Op basis van het ervaringscertificaat wordt aan de kandidaten door het Nationaal Kenniscentrum EVC een Competentiebewijs toegekend. Daarop wordt weergeven over welk beroepsoverstijgend competentieniveau de kandidaat beschikt, welke competenties erkend zijn en welke competenties nog ontwikkelbaar zijn.